Statens Jordbruksverk                                     22                                                     JO 10 SM 0901

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834  Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 18 mars 2009.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Mats Wadman, SCB.