Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 13 SM 1601

Ekologisk växtodling 2015
Omställda arealer och arealer under omställning
Organic farming 2015, converted areas and areas under conversion
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Ökad ekologisk areal 2015

Den totala arealen jordbruksmark som brukades med ekologiska produktionsmetoder var 519 200 hektar 2015. Det motsvarar en ökning på 17 000 hektar
eller drygt 3 % jämfört med 2014. Andelen jordbruksmark som brukades med ekologiska produktionsmetoder uppgick 2015 till drygt 17 %.

Liten ökning av den omställda arealen

Mark som brukas med ekologiska produktionsmetoder måste, under en övergångsperiod, brukas enligt regelverket för ekologisk produktion innan den kan godkännas som omställd.

Den omställda arealen jordbruksmark var 466 700 hektar 2015, en ökning med 1 400 hektar jämfört med 2014. Den omställda arealen åkermark minskar något medan arealen betesmark ökar. Under en lång rad av år har ökningstakten i den omställda arealen varit betydligt högre. Den avtagande ökningstakten är en följd av att arealen under omställning till ekologisk produktion minskat under flera år.

Arealen under omställning ökar igen

År 2010 låg 109 400 hektar jordbruksmark under omställning till ekologisk produktion. Därefter minskade arealen kraftigt under åren fram till och med 2014. År 2015 ökade dock arealen under omställning igen och uppgick till 52 500 hektar vilket motsvarar en ökning på 15 600 hektar eller 42 %.