Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Djurhälsa år 2006

JO 25 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. De vanligaste orsakerna till allmänbehandling med antibiotika, andelar av alla rapporterade behandlingar åren 2005 och 2006, procent

2. Antal levande födda kalvar som dör inom en månad per ras och kön 2006

3. Sjuklighet hos mjölkkor efter besättningsstorlek och sjukdom, procent av alla djur ingående i kokontrollen

4. Fördelning av kolikfall hos häst i procent under årets månader, 2006

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure