Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 25 SM 1101

Djurhälsa år 2010
Animal health 2010
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Kalvdödlighet hos olika nötkreatursraser

Generellt är dödligheten något högre för tjurkalvar än för kvigkalvar. Det är framför allt en hög dödlighet bland tjurkalvar av rasen Jersey och Aurshire, vilket troligtvis kan förklaras av att en hel del friska tjurkalvar avlivats av ekonomiska skäl.

Sjuklighet hos mjölkkor i besättningar av olika storlek

Några sjukdomar har jämförts i olika besättningsstorlekar. Kalvningsförlamning och acetonemi minskar med ökande besättningsstorlek medan juverinflammation och övriga sjukdomar ökar.

Sjuklighet hos mjölkkor i respektive ras

Svensk låglandsboskap (SLB) och Svensk Jersey (SJB) har högst andel sjukdomar jämfört med övriga raser.