Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Djurhälsa år 2010

JO 25 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Antal levande födda kalvar som dör inom en månad, per ras och kön, 2010

2a. Sjuklighet hos mjölkkor efter besättningsstorlek och sjukdom, procent av alla djur ingående i kokontrollen 2010/11

2b. Sjuklighet hos mjölkkor efter ras och sjukdom, procent av alla djur ingående i kokontrollen 2010/11

3. Fördelning av kolikfall hos häst i procent under årets månader, 2010

  

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Kokontrollen, Svensk Mjölk