Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 25 SM 1301

Djurhälsa år 2012
Animal health 2012
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Kalvdödlighet hos olika nötkreatursraser

Generellt är dödligheten något högre för tjurkalvar än för kvigkalvar. Framförallt rasen Jersey har en hög dödlighet bland tjurkalvar, vilket troligtvis kan förklaras av att en hel del friska tjurkalvar avlivats av ekonomiska skäl. Ayrshire är den enda rasen som har högre dödlighet bland kvigkalvar än bland tjurkalvar.

Sjuklighet hos mjölkkor i besättningar av olika storlek

Några sjukdomar har jämförts mellan olika besättningsstorlekar. Frekvensen av kalvningsförlamning och acetonemi minskar med ökande besättningsstorlek medan mastit och övriga sjukdomar ökar.

Sjukdomsfrekvensen har ökat för de flesta besättningsstorlekar sedan föregående år.

Sjuklighet hos mjölkkor av olika ras

Svensk låglandsboskap (SLB) och Svensk Jersey (SJB) har högst andel sjukdomsfall jämfört med övriga raser.