Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Djurhälsa år 2012

JO 25 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Antal levande födda kalvar som dör inom en månad, per ras och kön, 2012

2a. Sjuklighet hos mjölkkor efter besättningsstorlek och sjukdom, antal sjukdomsfall per 100 djur ingående i kokontrollen 2012/13

2b. Sjuklighet hos mjölkkor efter ras och sjukdom, antal sjukdomsfall per 100 djur ingående i kokontrollen 2012/13

3. Årlig fördelning av kolikfall hos häst, procent över årets månader, 2012

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure