Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2007

JO 34 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

27. Data på kommunnivå (bilaga)

27. Figures for all municipalities (annex)

 

Data på kommunnivå återfinns som en bilaga till detta Statistiska Meddelande. Data finns i en speciell excelfil som kan öppnas via denna länk: Kommundata

 

Figures for all municipalities are available as an annex to this Statistical Report. Data is available in a special Excel file, which can be opened via this link: Figures for municipalities