Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur den 13 juni 2002

JO 20 SM 0202, korrigerad version 2002-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta

Detta omfattar statistiken

Denna statistik redovisar antalet husdjur och antalet företag med husdjur i Sverige i juni 2002 med regional uppdelning. Statistiken baseras på en statistisk undersökning med ett statistiskt urval om ca 15 300 jordbruksföretag. Detta för att tillgodose EU:s krav på djuruppgifter samt nationellt ge underlag för analyser om förändringar i djurbestånd, antal företag och som underlag till prognoser av slakt. Bestämmelser för djurräkningar inom EU finns i Rådsdirektiven 93/23/EEG, 93/24/EEG, 93/25/EEG och 97/77/EEG samt i kommission besluten 94/432/EG, 94/433/EG och 94/434/EG.

Definitioner och förklaringar

De storheter som uppskattas är

- Antal husdjur av olika slag i juni 2002.

- Antal företag med husdjur av olika slag i juni 2002.

Objekten utgörs av jordbruksföretag, vilka uppfyller något av följande kriterier:

- företag som omfattar mer än 2,0 ha åkermark under eget bruk

- företag med stora djurbesättningar: minst 50 kor, 250 nötkreatur, 50 suggor, 250 svin, 50 tackor eller 1 000 höns (inkl. kycklingar) - och högst 2,0 ha åkermark

Populationen utgörs av samtliga objekt i landet.

Så görs statistiken

Undersökningen baseras på ett sannolikhetsurval från lantbruksregistret avseende 2001 (LBR 2001). Populationen har stratifierats efter antal nötkreatur, antal svin, antal får, antal höns (inkl. kycklingar) enligt senast kända uppgift i lantbruksregistret (LBR 2000 eller LBR 2001) samt geografisk region. Strata för företag med många djur av olika slag har totalundersökts. Urvalets fördelning på övriga strata har gjorts så att precisionskraven kan uppfyllas. Vid dragning används obundet slumpmässigt urval inom respektive strata (OSU).

Skattningarna har gjorts med s.k. kvotskattning. Vid kvotskattning utnyttjas uppgifter om antalet djur från tidigare undersökningar (LBR 2001 eller LBR 2000) som hjälpinformation, vilket leder till förbättrad precision.

Statistikens tillförlitlighet

I denna undersökning förekommer täckningsfel, bortfallsfel och mätfel. Av dessa fel torde i första hand urvals- och bortfallsfelen påverka tillförlitligheten i statistiken. Tillförlitligheten mäts kvantitativt enbart genom redovisning av precisionen i värdena, vilket främst avspeglar urvalsfelet. Medelfelet är tämligen lågt, särskilt på riksnivå i denna djurräkning och uppfyller de krav EU ställer. Mindre mätfel torde förekomma och leder till viss osäkerhet. Detta gäller främst fördelningen av djur på olika klasser.

För att belysa den osäkerhet som finns på grund av att beräkningarna grundar sig på uppgifter från ett urval av företag, redovisas i tabellerna relativa medelfel i procent för de skattade värdena. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas. För exempelvis kor för uppfödning av kalvar i landet totalt är skattningen 168 593 kor med ett medelfel på 1,5 procent. Detta skall tolkas som att konfidentintervallet 168 593 ± 2 · 0,015 · 168 593 = [163 535, 173 651] med 95 procents sannolikhet täcker det verkliga antalet kor för uppfödning av kalvar i landet.

Då färre än 10 företag bidragit till skattningen för aktuell tabellcell eller det relativa medelfelet överstiger 35 procent, har uppgiften bedömts så osäker att den inte redovisats, utan bara markerats med rpickar (..).

Under- och övertäckning förekommer till följd av jordbruksföretag som nyetablerat eller avvecklat verksamhet sedan juni 2001, den månad urvalsramen avser. Icke känd under- och övertäckning kan leda till osäkerhet i resultaten.

Efter två skriftliga och en telefon påminnelse blev det slutliga bortfallet 4,5 procent (654 företag), räknat som andel av urvalet. Skattningarna bygger på uppgifter från 14 013 företag. För de enskilda länen varierar bortfallet. Bortfalls justering sker genom s.k. rak uppräkning, baserat på att bortfallsföretagen inom respektive stratum i genomsnitt har lika många djur som de som svarat. Vidare antas att andelen nedlagda företag (övertäckningen) är lika stor i bortfallet som bland svarande.

Via enkäten inhämtas uppgifter om antal nötkreatur, svin, får och höns fördelat på djur av olika kön och olika ålders- och viktgrupper m.m. samt summor för djurslagen. För stora djurföretag är det ibland svårt att specificera de olika grupperna, varför visst mätfel kan uppstå. Vidare kan avrundade uppgifterna liksom antalsuppgifter redovisade på fel enkätrad (djurkategori) leda till mätosäkeret. Uppgiftslämnaren kan även glömma att rapportera ett visst djurslag.

Bra att veta

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken på SCB:s webbplats, www.scb.se.