Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur den 13 juni 2002

JO 20 SM 0202, korrigerad version 2002-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Antal företag med nötkreatur (kor) per stöd- och produktions­område den 13 juni 2002

7b. Number of holdings with cattle (cows) by support and production area on 13 June 2002

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Kor för mjölk-
produktion

Kor för uppföd-
ning av kalvar

Summa
kor

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

315

3,5

96

16,5

409

4,4

2a

965

1,6

356

7,7

1 271

2,2

2b

645

5,6

359

7,0

971

4,3

3

399

4,0

500

6,0

864

3,3

4a

500

3,6

795

10,7

1 244

6,8

4b

73

16,5

130

10,4

200

8,7

5a

2 022

3,3

3 333

3,0

5 157

2,2

5b

2 196

1,5

2 990

4,7

4 953

2,8

5c

780

2,1

765

5,1

1 457

2,7

5m

326

2,9

289

9,1

587

4,3

Övriga riket

3 050

1,2

3 493

2,8

6 228

1,6

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

545

2,9

754

4,7

1 224

2,8

Götalands mellanbygder

1 545

1,5

1 531

3,3

2 925

1,7

Götalands norra slättbygder

1 141

1,8

1 114

4,3

2 173

2,1

Svealands slättbygder

1 261

2,1

1 568

6,5

2 660

3,8

Götalands skogsbygder

3 816

2,2

5 868

2,6

9 307

1,8

Mellersta Sveriges skogsb.

787

2,8

1 248

7,4

1 959

4,7

Nedre Norrland

1 232

5,0

801

4,7

1 957

3,5

Övre Norrland

944

1,8

220

10,7

1 135

2,3

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

11 270

1,0

13 105

1,8

23 340

1,0