Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 20 SM 0402

Husdjur i juni 2004
Livestock in June 2004
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

 

Minskningen av antalet mjölkkor stannade upp 2004

Antalet mjölkkor i landet har minskat i varierande takt under en lång följd av år. 2004 års skattning visar emellertid på en mindre ökning jämfört med 2003, vilket bl.a. är en följd av att mjölkproduktionen hittills under 2004 har varit högre än under 2003. Även antalet övriga nötkreatur var något högre 2004 än 2003.

Antalet får var 2004 något högre än under de senast föregående åren och var på samma nivå som åren 1995 och 1996. Antalet suggor och galtar har fortsatt att minska och var 2004 under 200 000 djur. Antalet slaktsvin var på ungefär samma låga nivå som åren 2001 och 2002.

En genomsnittlig mjölkkobesättning består av 44 djur

Antalet företag med nötkreatur fortsätter att minska medan den genomsnittliga besättningsstorleken per företag fortsätter att öka. Den största ökningen ser vi bland företag med mjölkkobesättningarna där det genomsnittliga antalet mjölkkor fördubblats sedan 1990. År 2004 består en genomsnittlig mjölkkobesättning av 44 djur.

En liknande, men ännu snabbare utveckling ser vi för svin. Där har den genomsnittliga slaktsvinsbesättningen stigit med 150 % sedan 1995, samtidigt som antalet företag med dessa djur har minskat med ca 70 %. En genomsnittlig besättning av slaktsvin och smågrisar uppgick 2004 till över 400 djur.