Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 20 SM 0602

Husdjur i juni 2006
Livestock in June 2006
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Antalet nötkreatur minskar

Det totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2006 till 1 590 400 djur, en minskning med nästan 15 000 djur eller 0,9 % sedan juni 2005. Antalet kor för mjölkproduktion minskade med 5 700 kor medan antalet övriga kor ökade något. Den största förändringen mellan juni 2005 och juni 2006 bestod i att antalet kalvar som minskade med nästan 10 %. Den genomsnittliga besättningsstorleken fortsätter att stiga till i genomsnitt 48,3 kor för mjölkproduktion per besättning i juni 2006. Det genomsnittliga antalet nötkreatur per nötkreatursbesättning var 63,5 djur. År 1995 var motsvarande genomsnittstal 27,2 resp. 42,3.

Färre företag med svin och färre antal svin

Det totala antalet svin i juni 2006 uppgick till 1 680 500, en minskning med 130 700 djur eller 7,2 %. Även antalet företag med svin minskade och uppgick i juni 2006 till ca 2 400 vilket var 380 st lägre än i juni 2005. I takt med minskningen av antalet företag ökar storleken på besättningarna. Den genomsnittliga storleken på en besättning med slaktsvin ökade från 471 djur till 495 djur mellan juni 2005 och juni 2006. Sedan 1995 har den genomsnittliga besättningsstorleken för slaktsvin mer än tredubblats.