Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2007

JO 20 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Utvecklingen 1995-2007
Andelar företag fördelat på besättningsstorlekar 2007

Utvecklingen 1995-2007

Kor för mjölkproduktion

Antalet kor för mjölkproduktion har minskat med 5 % eller ca 18 000 sedan 2006. Utvecklingen har varit stadigt negativ ändå sedan 1995 med en minskning på 23 %.

Antalet företag inom nötsektorn har minskat kraftigt sedan 1995. Mjölkproducerande företag har sedan 2006 minskat med ca 11 % eller 900 stycken och sedan 1995 med 60 %.

Trots att antalet kor har minskat så har den genomsnittliga besättningsstorleken ökat med ca 8 % sedan 2006 och med närmare 92 % sedan 1995 eller med 25 djur per besättning.

Kor för uppfödning av kalvar

Kor för uppfödning av kalvar är den enda gruppen av nötkreatur som ökat, både på kort och lång sikt. Sedan 2006 har antalet ökat med 5 % och sedan 1995 med 18 %.

Företag som föder upp kalvar har sedan 2006 ökat något men har ändå minskat med 27 % sedan 1995.

Även den genomsnittliga besättningsstorleken har ökat. Sedan 1995 har storleken gått upp med 62 % och sedan 2006 med 4 %.

Kvigor, tjurar och stutar

Antalet kvigor, tjurar och stutar har minskat med 3 % sedan 2006 och med 13 % sedan 1995.

Det har skett en kraftig nedgång i antalet företag som föder upp kvigor, tjurar och stutar. Sedan 2006 är minskningen 1 200 företag eller 5 % och sedan 1995 är minskningen mer än 40 %.

 

Kalvar

När det gäller kalvar visar trenden en lätt minskning sedan 1995. Denna håller trend håller i sig med en minskning sedan 2006 med 1 %.

Även antalet företag som föder upp kalvar under ett år visar en stark nedåtgående trend sedan 1995, drygt 40 %. Trenden håller i sig även i år och sedan 2006 har antalet minskat med 1 000 stycken eller 5 %.

Får

Antalet lamm är sedan 1995 oförändrat men har sedan 2006 ökat med 2 %. Tackor och baggar däremot uppvisar en kraftig uppgång sedan 1995, men mellan åren 2006 och 2007 minskade antalet med 1 %.

Även när det gäller får minskar antalet företag, både för tackor och baggar och för lammuppfödare. Trenden är liknande för båda sorterna, minus 12 % eller 1 100 stycken respektive minus 8 % eller 600 stycken sedan 2006. Sedan 1995 visar gruppen en minskning med 20 % respektive 27 %.

Den genomsnittliga besättningsstorleken har dock ökat för fåruppfödarna. Sedan 1995 visar den en uppgång med 55 % eller nästan 11 djur per besättning.

 

Suggor och galtar

Suggor och galtar visar en nedåtgående trend sedan 1995 vilket även håller i sig sedan 2006.

Antalet företag med suggor eller galtar uppgick i juni 2007 till 1 442 stycken vilket är en minskning med närmare 10 %. Sedan 1995 har antalet företag med suggor eller galtar minskat med lite mer än 80 % eller ca 6 500 stycken.

Den genomsnittliga besättningsstorleken hos grisuppfödarna har ökat mycket kraftigt sedan 1995. Varje genomsnittligt företag innehar nu mer än 308 % fler djur jämfört med 1995. Det är en ökning med 95 djur per besättning.

Övriga svin

Även slaktsvin och smågrisar har minskat stadigt sedan 1995. Antalet slaktsvin har dock ökat något sedan 2006.

Även antalet företag som föder upp dessa grisar minskat kraftigt sedan 1995. Företag med slaktsvin med 77 % och företag med smågrisar med 81 %. Sedan 2006 har antalet minskat med ca 100 stycken eller 5 % respektive 200 stycken eller 13 %.

Också när det gäller övriga svin har den genomsnittliga besättningsstorleken ökat kraftigt. Sedan 1995 uppvisas en ökning med 234 % eller 367 djur. Sedan 2006 har varje genomsnittligt grisföretag 30 fler slaktsvin eller 6 % mer.

Höns

Antalet höns varierar kraftigt över åren. Sedan 2006 har en ökning med ca 800 000 höns skett, vilket motsvarar 18 %. Trots detta har antalet minskat med 13 % sedan 1995. Kycklingar av värpras visar en stabil trend med en liten ökning sedan 2006.

Däremot har antalet hönsföretag minskat ordentligt sedan 1995, nämligen med 56 % och sedan 2006 med 700 stycken eller nästan 15 %. Antalet företag som föder upp kycklingar har dock inte minskat lika mycket utan ligger snarare still. En nedåtgående trend syns dock sedan 1995.

En genomsnittlig kycklinguppfödare har idag 13 % fler djur än 2006 och mer än 170 % fler djur jämfört med 1995. Det motsvarar en ökning av 414 djur sedan 2006 och hela 2 234 djur sedan 1995.

Kalkoner

Kalkoner, som endast räknats 2005 och 2007, har minskat med 17 % sedan förra räkningen.

Kalkonföretagen visar en kraftig minskning i antal med drygt 66 % sedan år 2005.

Tablå A Antal husdjur

 

1995

1999

2003

2004

2005

2006

2007

Kor för mjölkproduktion

482 100

448 500

402 500

403 700

393 300

387 500

369 600

Kor för uppfödning av kalvar

157 100

164 800

164 700

171 700

176 600

177 500

185 700

Kvigor, tjurar och stutar

595 500

600 100

527 200

539 400

526 600

529 800

515 700

Kalvar under 1 år

542 300

499 500

512 200

513 600

508 500

495 500

489 000

Tackor och baggar

195 400

193 600

210 500

220 000

222 000

243 600

241 700

Lamm

266 400

243 600

237 800

245 500

249 300

261 800

267 200

Getter, avelshonor

 

 

3 400

 

 

 

 

Getter, övriga inkl. killingar

 

 

2 100

 

 

 

 

Suggor och galtar

245 000

224 400

208 500

195 100

188 100

186 900

181 400

Slaktsvin över 20 kg

1 299 800

1 239 500

1 127 400

1 094 500

1 085 300

1 001 900

1 015 400

Smågrisar under 20 kg

768 300

651 400

567 300

528 400

537 800

491 600

479 500

Höns (exkl kycklingar)

6 100 300

5 647 500

4 497 700

4 995 000

5 065 300

4 524 040

5 327 500

Kycklingar av värpras

1 811 500

2 202 300

1 508 600

1 624 900

1 696 800

1 646 300

1 752 900

Kalkoner

 

 

 

 

121 500

 

100 700


 

Tablå B Antal företag med husdjur

 

1995

1999

2003

2004

2005

2006

2007

Kor för mjölkproduktion

17 700

14 000

9 700

9 100

8 500

8 000

7 100

Kor för uppfödning av kalvar

17 100

14 300

12 700

13 000

12 800

12 400

12 500

Kvigor, tjurar och stutar

39 200

32 200

26 500

26 300

21 300

23 700

22 500

Kalvar under 1 år

36 500

29 200

24 900

24 100

22 900

21 800

20 800

Tackor och baggar

10 000

8 200

7 600

8 200

7 600

9 100

8 000

Lamm

9 400

7 600

6 700

7 000

6 700

7 500

6 900

Getter, avelshonor

 

 

300

 

 

 

 

Getter, övriga inkl. killingar

 

 

400

 

 

 

 

Suggor och galtar

8 000

4 100

2 500

2 200

1 800

1 600

1 400

Slaktsvin över 20 kg

8 300

4 900

3 000

2 700

2 300

2 000

1 900

Smågrisar under 20 kg

6 800

3 700

2 200

1 900

1 600

1 500

1 300

Höns (exkl kycklingar)

9 500

6 400

5 400

5 400

4 900

4 900

4 200

Kycklingar av värpras

1 400

800

700

800

600

500

500

Kalkoner

 

 

 

 

300

 

100


 

Tablå C Genomsnittlig besättningsstorlek

 

1995

1999

2003

2004

2005

2006

2007

Kor för mjölkproduktion

27,2

32,1

41,4

44,1

46,0

48,3

52,1

Kor för uppfödning av kalvar

9,2

11,6

13,0

13,2

13,8

14,3

14,9

Nötkreatur totalt

42,3

50,4

57,6

58,9

61,3

63,5

65,3

Tackor och baggar

19,6

23,6

27,7

26,7

29,2

26,7

30,3

Suggor och galtar

30,8

54,5

83,4

91,2

105,6

116

125,7

Slaktsvin

157

252

377

406

471

495

524

Höns (exkl kycklingar)

640

880

830

930

1 030

928

1 255

Kycklingar av värpras

1 300

2 700

2 250

2 020

2 680

3 120

3 534


 

Andelar företag fördelat på besättningsstorlekar 2007

Av diagrammet nedan visas andelarna av företagen med mjölkkor uppdelat på besättningsstorlek. Nästan hälften, 40 %, av företagen har mellan 25 och 49 djur. Nästan lika många har 10-24 djur respektive 50-74 djur.

Figur A: Andel mjölkkoföretag per besättningsstorlek 2007

Figure A: Proportion of dairy cows per herd size 2007

Besättningsstorlekarna för företag med tackor och baggar varierar inte lika mycket som hos mjölkkoföretagen. Majoriteten, 68%, har upp till 24 djur och resten är fördelat lika mellan besättningsstorlekarna 25-49 djur och 50 och över.

Figur B: Andel företag med tackor och baggar per besättningsstorlek 2007

Figure B: Proportion of ewes and rams holdings per herd size 2007

 

För företag med suggor är det vanligast att ha en besättningsstorlek på upp till 49 djur. Övriga storleksgrupper utgör ca 1/6 vardera av det totala antalet företag med suggor.

Figur C: Andel företag med suggor per besättningsstorlek 2007

Figure C: Proportion of sows holdings per herd size 2007

Även för slaktsvinsföretag dominerar den minsta gruppen även om den är större och innehåller upp till 99 svin. Den näst största besättningsgruppen har över 750 djur.

Figur D: Andel slaktsvinsföretag per besättningsstorlek 2007

Figure D: Proportion of fattening pigs holdings per herd size 2007

 

För hönsföretagen dominerar gruppen 1-49 djur per besättning totalt med 86 %. Övriga grupper fördelar sig ungefär lika på runt 5 %,

 

Figur E: Andel hönsföretag per besättningsstorlek 2007

Figure E: Proportion of fowls holdings per herd size 2007