Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 20 SM 0802

Husdjur i juni 2008
Livestock in June 2008, final results
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Antalet mjölkkor fortsätter att minska

Antalet kor för mjölkproduktion har fortsatt att minska och var ca 357 200 djur i juni 2008, en nedgången med drygt 12 400 djur sedan juni 2007. Antalet mjölkkor har sedan 1995 minskat med nästan 125 000 eller 26 %.

Även antalet grisar har minskat sedan 2007. Slaktsvin har minskat med 41 000 djur sedan föregående år. Det motsvarar en minskning på ca 4 %. Detta är en fortsättning på den neråtgående trend som visats under lång tid. Suggor och galtar har minskat med knappt 12 000 eller 6 % sedan 2007.

Fåren ökar stadigt. Antalet tackor och baggar har ökat med nära 30 % sedan 1995.

Antalet höns har sedan 1995 minskat med 9 % men uppvisar nu en liten ökning på ca 4 % sedan 2007. Kycklingar av värpras har tidigare minskat och gör så även detta år.

Grisbönderna bli färre

Sedan 1995 har slaktsvinsuppfödarna minskat med 76 % eller 6 300 företag och smågrisuppfödarna med 82 % eller 5 600 företag. Sedan förra året har dock antalet slaktsvinsuppfödare ökat med 100 företag.

Antalet företag med mjölkkor fortsatte att minska och var 6 500 i juni 2008. Även antalet företag med kor för uppfödning av kalvar minskade, från 12 500 till ca 12 300 år 2008, en minskning med knappt 200 företag jämfört med 2007.

Fårföretagen visar en liten uppgång sedan 2007, med 200 företag för tackor och baggar och 100 företag för lamm. Sedan 1995 har dock antalet företag med får minskat med omkring 20 %.

Även hönsföretagen har ökat under det senaste året. Värpkycklingsföretagen har ökat med hela 72 % sedan 2007. Sedan 1995 har dessa företag dock minskat. Hönsföretagarna har under de senaste 13 åren blivit närmare 5 000 färre.