Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2010

JO 20 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

Sedan många år tillbaka genomförs i Sverige varje år statistiska undersökningar för att redovisa jordbrukets struktur. En del av denna redovisning har bestått i att statistiskt belysa antalet husdjur av olika slag och antalet företag med husdjur i juni varje år. Redovisningen har baserats på undersökningar som har genomförts i form av postenkäter till jordbruksföretagen.

I samband med EU-inträdet 1995 blev Sverige genom EU-direktiv och EU-beslut ålagt att genomföra statistiska undersökningar om antalet nötkreatur två gånger per år och om antalet får, lamm och svin en gång per år. Motsvarande undersökningar ska genomföras i samtliga medlemsländer och undersökningsresultaten används bl.a. för prognoser av medlemsländernas köttproduktion.

Åren 1995-2001 genomfördes i Sverige enligt EU:s regler även undersökningar om antalet nötkreatur och svin i december, vilka baserades på postenkäter till jordbruksföretagen. Fr.o.m. december 2002 genomförs undersökningen avseende nötkreatur med ny metod, som innebär att uppgifter hämtas från Jordbruksverkets administrativa register. År 2002 upphörde undersökningen om antalet svin i december.

Definitioner och förklaringar

Den population, som statistiken ska belysa, utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2010:

-            brukade mer än 2,0 ha åkermark, eller

-            brukade mer än 5,0 ha jordbruksmark (åkermark + betesmark), eller

- innehade djurbesättningar på - minst 10 nötkreatur eller 10 suggor eller 50 svin eller 20 får och lamm eller 1 000 fjäderfä.

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

Den variabel som redovisas i detta statistiska meddelande är:

- antal husdjur av olika slag i juni 2010,

Statistikuppgifter ges för riket totalt för följande djurslag:

- Nötkreatur: mjölkkor, övriga kor, kvigor, tjurar, stutar resp. kalvar med viss fördelning på djurens ålder m.m.

- Svin: galtar, suggor, slaktsvin, smågrisar

- Får: baggar och tackor, lamm

Så görs statistiken

För nötkreatur baseras statistiken på de uppgifter som jordbrukarna lämnat till Jordbruksverkets centrala nötkreatursregister (CDB), som innehåller uppgifter för alla nötkreatur i landet, kompletterat med uppgifter från mjölkkvotsregistret samt uppgifter om mjölkleveranser i juni 2010. För svin och får baseras statistiken på de uppgifter som insamlats via brevenkät från samtliga jordbruksföretag i landet och som registrerats i oktober 2010. Svarsfrekvensen var då 95 % och statistiken är därför preliminär. Dessa uppgifter utgör en del i den s.k. strukturundersökningen 2010.

Statistikens tillförlitlighet

Tillförlitligheten i statistiken avseende nötkreatur beror på kvalitén i de administrativa registren CDB och mjölkkvotsregistret.

CDB är ett register där information om alla nötkreatur i landet finns samlat. I registret finns uppgifter bl.a. om djurs födelse, moder, ras, när och på vilken produktionsplatsnummer djuret befinner sig. Jordbrukarna ska rapportera förändringar i sina besättningar senast 7 dagar efter inträffad händelse. Uppgifterna i registret används förutom till veterinära ändamål också till administration av djurbidrag. Årligen skickas saldobesked ut till djurhållare för verifiering. Kontroll av uppgifters riktighet i registret genomförs kontinuerligt, varav minst 5 % av företagen kontrolleras årligen på plats. Dessutom genomförs administrativa kontroller. Registret är godkänt för dessa ändamål av EU-kommissionen.

Uppgifter om levererad mjölk i mjölkkvotssystemet bygger på invägningen vid mejeri. Uppgifterna används bl.a. för kontroll av att Sverige inte överskrider sin nationella kvot.

Vid beräkningen av antalet djur i olika kategorier antas att alla kor vid besättningar som levererar mjölk är mjölkkor. Detta medför en viss överskattning av antalet mjölkkor i landet, då vissa besättningar även innehåller kor för uppfödning av kalvar. Överskattningen beräknas dock bli mindre än1 % av antalet mjölkkor.

Uppgifter för svin och får är inhämtade med postenkät och avser alla jordbruksföretag i populationen. Uppgifterna registreras genom optisk läsning. Kontroller görs dels av inlästa värden genom verifiering, dels genom kontroller i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Vidare kontrolleras enskilda värden mot av uppgiftslämnaren lämnade totaler.

Bra att veta

I Sverige har sedan lång tid tillbaka antalet djur i juni månad redovisats varje år. Åren 1995-2001 genomfördes på grund av EU-reglerna även undersökningar om antalet nötkreatur och svin i december, vilka baserades på postenkäter till jordbruksföretagen. Sedan december 2002 genomförs djurräkningarna avseende nötkreatur med ny metod baserad på uppgifterna i några av Jordbruksverkets administrativa register. År 2002 upphörde undersökningarna av antalet svin i december.

Annan statistik

Denna statistik är jämförbar med motsvarande statistik för övriga EU-länder. Statistiken översänds varje år till EU:s statistikkontor Eurostat och publiceras i Eurostats publikation "Agricultural statistics. Quarterly bulletin" (ISSN 1607-2308) och Eurostats databas NewCronos.

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.