Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 24 SM 1101

Hästar och anläggningar med häst 2010
Resultat från en intermittent undersökning
Horses and horse establishments in 2010
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Antal hästar har skattats till 362 700

Antal hästar i Sverige år 2010 har skattats till 362 700. Referenstidpunkten är den 10:e juni år 2010. Hästantalet är tydligt beroende av befolkningens storlek. De län som har störst befolkningsmängd har också högst antal hästar. Antal hästar per 1 000 invånare är i genomsnitt 39 st för hela riket.

Antal platser med häst

Antalet platser med häst år 2010 har skattats till 77 800. Antalet hästar per plats är i genomsnitt 4,7.

Hästar i tätort och glesbygd

Undersökningen visar att ¾ av alla hästar och ⅔ av alla platser med häst finns inom större tätorter eller i tätortsnära områden.

Antalet hästar har ökat med 10–20 %

Senast en liknande undersökning genomfördes var år 2004. Då skattades antalet hästar till 283 100 i Sverige. För den undersökning som genomförts nu har erfarenheter dragits av förra undersökningen, vilket medfört att det gjorts metodändringar som ökar kvaliteten i siffrorna. Med ledning av 2010 års undersökning kan vi se att 2004 års siffra var underskattad med 20 000–45 000 hästar. Det innebär att den verkliga ökningen av antalet hästar i Sverige uppskattas till 10–20 % mellan år 2004 och år 2010.