STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:06

 

Antal ekologiska husdjur år 2012

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet

Så görs statistiken

Alla EU-länder är skyldiga att upprätta ett särskilt kontrollsystem för ekologisk produktion. Jordbruksverket är ansvarig myndighet för primärproduktion, men kontrollen av denna har delegerats till kontrollorgan med rätt att certifiera ekologiska lantbrukare. År 2012 fanns tre godkända kontrollorgan med verksamhet inom jordbruksområdet i Sverige; Kiwa Sverige AB, SMAK AB och HS Certifiering AB.

Certifierade ekologiska produkter ska vara märkta med EU:s logotyp för ekologiska produkter. De kan även vara märkta med KRAV:s och Demeters logotyp för ekologisk produktion. KRAV:s och Demeters regelverk uppfyller EU-reglerna  för ekologisk produktion och är i vissa avseenden strängare. Vid biodynamisk odling (Demeter) används biodynamiska preparat för att stimulera jordens och växternas biologiska förhållanden. Produkter som odlats ekologiskt men inte certifierats eller fortfarande är under omställning får inte säljas med ekologisk märkning.

Uppgifterna som ligger till grund för denna statistikrapport är hämtade från kontrollorganen Kiwa Sverige AB, HS Certifiering AB och SMAK AB, vilka är de tre godkända kontrollorganen inom jordbruksområdet.

De första åren en åker odlas enligt  regelverket för ekologisk produktion får produkterna inte säljas som ekologiska. Dessa år kallas omställningsperiod eller ”karensperiod”. Även djurhållningen måste under en omställningsperiod bedrivas enligt regelverket för ekologisk produktion  innan produkterna, till exempel mjölk och kött, får säljas med benämningen ekologisk. Under omställningstiden sker kontroll på samma sätt som för den omställda produktionen. I rapporten redovisar vi djur som är omställda till ekologisk produktion, alltså den produktion som får säljas med ekologisk märkning.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik bedöms täckningsfel i förhållande till de definitioner som kontrollorganen har inte förekomma. Mätfel och fel från bearbetningsprocessen kan förekomma t.ex. i fall där kontrollorganen får en felaktig uppgift om antalet djur eller vilket djurslag som avses, eller om uppgiften registreras felaktigt. I sammanställningen av statistiken har Jordbruksverket hittat felaktigheter av denna typ och då gjort korrigeringar oftast efter kontakt med kontrollorganen.

Jämförelser med officiell statistik över det totala antalet djur i Sverige

I texten, i figurer och i tabeller görs jämförelser mellan antalet ekologiska djur och det totala antalet am- och dikor, mjölkkor samt det totala antalet tackor och baggar för riket och länen.

Jämförelser görs alltså mellan det totala antalet djur i konventionell och ekologisk produktion. Statistiken över det totala antalet djur i  Sverige är hämtade från den officiella statistiken över antalet husdjur. Uppgifterna för ekologisk produktion inte är helt jämförbara med uppgifterna för det totala antalet djur i riket och i länen. Orsaken till detta är

·         skillnader i den population som de båda statistikprodukterna ska täcka och att

·         insamlingsmetoder och definitioner skiljer sig åt.

Skillnader i den population som de båda statistikprodukterna ska täcka

Jordbruksverkets statistik över antalet djur baseras på det statistiska Lantbruksregistret (LBR). I LBR definieras begreppet företag som ”En inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning”. LBR omfattar företag som uppfyller något av följande kriterier:

·         brukar mer än 2,0 hektar åkermark,

·         brukar sammanlagt minst 5,0 hektar jordbruksmark,

·         innehar djurbesättning omfattande minst 10 nötkreatur, eller minst 10 suggor eller 50 svin, eller minst 20 får, eller minst 1 000 fjäderfä,

·         driver yrkesmässig trädgårdsodling om minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal eller 200 kvadratmeter växthusyta.

I statistiken över den ekologiska produktionen definieras ett företag som ett unikt kundnummer som finns registrerat vid ett godkänt kontrollorgan. Det finns således inte något fullständigt ”ett till ett” förhållande mellan ett företag i statistiken över den ekologiska produktionen och de företag som finns i LBR.

För denna rapport innebär det att alla djur som föds upp med ekologiska produktionsmetoder vid företag som är kontrollerade av ett godkänt kontrollorgan redovisas, oavsett om företaget ingår i LBR eller inte. Målpopulationerna skiljer sig således något åt.

Skilda insamlingsmetoder och definitioner

Några jämförelser med officiell statistik över antal djur förutom mjölkkor, am- och dikor samt tackor och baggar görs inte i denna rapport. Anledningen är att insamlingsmetoder och definitioner skiljer sig åt mellan kontrollorganens inhämtning av uppgifter och den officiella statistiken på ett sådant sätt att jämförelser är vanskliga att göra.

Djurantalet i den officiella statistiken bygger för nötkreatur på Centrala djurdatabasen (CDB). Detta administrativa register bedöms som mycket tillförlitligt för att skatta antalet nötkreatur i juni. För övriga djurslag (fjäderfä, svin och får) skattas antalet djur genom statistiska undersökningar. Vart tredje år undersöks samtliga jordbruksföretag (senast år 2010). Mellanliggande år undersöks ett urval av företag (åren 2011, 2012). Det innebär att uppgifterna för fjäderfä, svin och får de år som urvalsundersökningar görs innehåller slumpfel. Kontrollorganen, däremot, samlar varje år in uppgifter från samtliga företag med ekologisk produktion. Denna insamling sker inte vid något specifikt datum utan i samband med att kontroll utförs.

Definitionen avseende vilka djur som räknas skiljer sig mellan den officiella statistiken och kontrollorganens redovisning på några punkter. Den officiella statistiken avser alltid antalet djur vid ett specifikt datum i juni. Kontrollorganen samlar in uppgifter för:

·         medeldjurantalet över året (t.ex. mjölkkor, mjölkfår)

·         det högsta antal djur som funnits på företaget under året (t.ex. am-och dikor, tackor och baggar)

·         summan av samtliga uppfödningsomgångar under året. (t.ex. slaktkycklingar och slaktsvin)

·         lamm, och yngre nötkreatur uppdelat på undergrupper på ett sådant sätt att djuret kan räknas vid två företag. (t.ex. lamm som säljs till vidareuppfödning respektive lamm som köps in för vidareuppfödning)

·         jordbrukarnas uppskattning av hela årets produktion (t.ex. lamm).

I tablå 1 redovisas de definitioner som används av kontrollorganen. Definitionen i den officiella statistiken framgår av det statistiska meddelandet JO SM 20 1201, ”Antal husdjur i juni 2012”.

Jordbruksverket har gjort ett antal sambearbetningar där företag i LBR kopplats ihop med kundnummer från kontrollorganen. Antalet djur från kontrollorganen har därefter jämförts med det antal djur som finns i den officiella statistiken för de företag som sambearbetats. Sambearbetningen visar att antalet am- och dikor, mjölkkor samt tackor och baggar skiljer mellan 3 % och 5 % mellan kontrollorganens insamling och den officiella statistiken. Det innebär att det för dessa djurslag är möjligt att jämföra antalet omställda ekologiska djur med det totala antalet djur i den officiella statistiken.

Definitionen av am- och dikor i kontrollorganens insamling motsvarar definitionen för ”övriga kor” i den officiella statistiken över det totala antalet djur i Sverige.

 

 

Tablå 1.Koder och definitioner i kontrollorganens rapportering

Djurslag/ Djurgrupp

Djurkod

Anvisning

NÖT

 

Fyll i det antal djur som du beräknar ha under året, uppdelat enligt nedan.

Mjölkkor

101

Ange medelkoantalet.

Am-, dikor

102

Ange högsta antal i årets produktion, även kvigor som kalvar in under året, räknas här.

Avelstjurar

103

Ange endast djur avsedda för avel, ungtjurar till slakt anges som ungdjur.

Kalvar

104

De som har fötts eller kommer att födas under året och som behålls i besättningen eller de som köps in.

Kalvar

106

De som säljs till vidareuppfödning eller förmedling som småkalvar till och med 4 månaders ålder.

Ungdjur

105

Ange alla rekryterings- eller slaktdjur som är födda under förra året eller tidigare och som inte ska kalva under året. Ange däremot inte stutar här.

Stutar

107

Stutar anges separat, födda under förra året eller tidigare.

 

 

 

FÅR

 

Varje lamm som produceras under året ska bara redovisas på en kategori. Ange ungefärligt antal, för det är givetvis svårt att på våren veta hur många som eventuellt blir kvar som vinterlamm.

Mjölkfår

201

Ange medelantalet i besättningen.

Tackor

202

Ange högsta antal i årets produktion.

Baggar

203

Ange högsta antal i årets produktion.

Lamm

204

Lamm som behålls fram till slakt eller för rekrytering.

Lamm

206

Lamm som säljs till vidareuppfödning.

Vinterlamm

205

Lamm som köps in för vidareuppfödning.

Ungtackor

207

 

 

 

 

SVIN

 

Skriv upp det antal suggor och galtar som du räknar med att ha under året.

Suggor

401

Ange medelantalet i besättningen, de gyltor som grisar under året räknas som suggor.

Galtar

403

Ange högsta antal i årets produktion.

Slaktsvin

405

Ange det antal slaktsvin som du beräknar producera under hela året. Beräknas som totalt antal kullar per år gånger medeltal per kull. Räkna alltså födda eller inköpta till gården, om de sedan slaktas i början på följande år ska de individerna inte räknas på nytt.

Smågrisar

404

Antalet smågrisar anges särskilt om du säljer smågrisar till vidare uppfödning. Grisar som ska finnas kvar på gården efter tre månaders ålder anges som slaktsvin

GET

 

Summan av 3012-305

Mjölkgetter

301

. Ange medelantalet i besättningen

Getter

302

Ange högsta antal i årets produktion.

Bockar

303

Ange högsta antal i årets produktion.

Killingar

304

Ange uppskattat antal som föds under året.

Unggetter

305

 

 

 

 

FJÄDERFÄ

 

Summan av 501-508

Värphöns

501

Ange antal insatta höns.

Vaktlar

502

Ange totalt antal.

Tuppar

503

Ange totalt antal.

Slaktkycklingar

505

Ange uppskattat antal som föds under året.

Kalkoner

506

Ange antal kycklingar som sätts in under året.

Ankor

507

Ange totalt antal.

Gäss

508

Ange totalt antal.

 

Elektronisk publicering

Statistikrapporten finns kostnadsfritt åtkomlig på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken.