Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2012

JO 42 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Inkomster av näringsverksamhet 2012. Kronor per hushåll

8. Business incomes 2012. SEK per household

Redovisningsgrupp

Nettoin-

komst av

närings-verksamhet

Nettoför-

ändring av

expansions-medel

Ränteför-

delning, netto

Samlad

inkomst av

näringsverk-samhet

Periodi-serings-

fond,

netto

Justerad

inkomst av

näringsverk-samhet

Hela riket

60 708

590

13 806

75 105

-989

74 116

Riksområden

RO 1

77 201

1 922

15 417

94 539

519

95 059

RO 2

51 688

-209

12 807

64 285

-2 394

61 891

RO 3

39 194

-953

12 026

50 267

-1 391

48 876

Åker, hektar

-2,0

48 010

2 743

9 757

60 510

-680

59 830

2,1-5,0

14 914

448

6 564

21 925

-142

21 783

5,1-10,0

18 867

51

8 321

27 239

-750

26 490

10,1- 20,0

32 275

113

10 066

42 455

-108

42 347

20,1-  30,0

53 079

-456

12 735

65 358

-1 526

63 831

30,1-  50,0

83 910

-191

18 012

101 731

-1 683

100 048

50,1-100,0

139 463

-213

23 887

163 137

-4 120

159 016

100,1-200,0

184 129

1 989

30 831

216 949

-903

216 046

200,1-

189 136

14 302

38 771

242 209

4 657

246 866

Heltidsjordbruk

157 436

2 014

26 039

185 489

-2 684

182 805

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

73 907

2 287

19 175

95 369

1 884

97 253

Trädgårdsväxter

104 241

5 986

14 512

124 739

6 825

131 564

Jordbruks- och trädgårdsväxter

144 742

2 774

25 567

173 083

4 551

177 634

Mjölkkor

164 174

-2 475

19 812

181 511

-13 773

167 738

Köttdjur

71 706

-1 021

15 844

86 529

-3 103

83 426

Nötkreatur, blandat

157 393

-1 998

24 216

179 611

-13 826

165 785

Andra husdjur

50 806

2 368

9 236

62 410

1 162

63 572

Blandad husdjursskötsel

59 550

-1 052

10 764

69 262

-1 117

68 144

Blandat jordbruk

- mest växtodling

80 171

-1 428

14 421

93 165

1 004

94 169

- mest husdjur

74 475

379

16 071

90 925

448

91 373

Småbruk

19 647

531

7 979

28 158

-307

27 850

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

65 305

2 256

9 824

77 385

1 996

79 381

40-49 år

73 807

860

13 158

87 825

-1 147

86 678

50-64 år

77 221

820

17 091

95 133

-1 413

93 720

65-    år

30 030

-404

11 565

41 191

-1 346

39 845