Statens Jordbruksverk                                     18                                                     JO 45 SM 0502

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834  Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 7 oktober 2005.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.