Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Priser på jordbruksmark 2005

JO 38 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Tabeller

Teckenförklaring

1. Genomsnittliga priser på jordbruksmark 1995-2005, tkr/ha.

2. Försåld areal och antal försäljningar till grund för uppskattningar av markpriser 1995, 2004 och 2005.

3. Genomsnittliga priser för åkermark och betesmark 1990-2005, tkr/ha.

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure