Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 38 SM 1401

Priser på jordbruksmark 2013
Agricultural land prices 2013
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Priset på jordbruksmark fortsätter att sjunka

Det genomsnittliga priset på jordbruksmark i Sverige som helhet sjönk med 2 % mellan år 2011 och 2012, och så även mellan 2012 och 2013. Prisutvecklingen skiljer sig mellan de olika regionerna och vissa regioner har haft en fortsatt prisuppgång. Efter att priset sjönk under 2012 i regionen med de bästa markerna var det nu i Götalands södra slättbygder som det genomsnittliga priset på jord­bruksmark under år 2013 steg mest i landet procentuellt sett med 18 %. Göta­lands mellanbygder var den region där genomsnittspriset på jordbruksmark sjönk mest under 2013 (-14 %).   

Det genomsnittliga priset för åkermark i Sverige beräknades år 2013 till 58 800 kr per hektar vilket är 4 % lägre än 2012 års prisnivå. Högsta genom­snittliga priset år 2013 står som vanligt Götalands södra slättbygder för med 173 300 kr per hektar medan Övre Norrland med 14 200 kr per hektar har det lägsta genomsnittspriset.

Även priset för betesmark har gått ner under 2013. En hektar betesmark kostade i genomsnitt 20 600 kr per hektar 2013 vilket är 11 % lägre än under år 2012.

Metoden för att skatta de genomsnittliga markpriserna är utvecklad av Jord­bruksverket och baseras på försålda lantbruksfastigheter år 2013 där ansökan om lagfart genomförts. Detta medför att överlåtelser som t.ex. resulterat i att den köpta fastigheten läggs samman med köparens gamla fastighet (fastighets­reglering) inte ingår i beräkningarna. Om fastigheten omfattar mer än bara mark så används relationen mellan jordbruksmarkens taxeringsvärde och det totala taxeringsvärdet för hela fastigheten för att bestämma jordbruksmarkens andel av försäljningspriset.