Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2014

JO 38 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

8. Försåld areal, antal försäljningar samt genomsnittliga priser på åkermark indelat efter hur stor areal åkermark den försålda fastigheten innehöll, 2013 och 2014

8. Area sold, number of sales and average prices for arable land divided by area of arable land, 2013 and 2014

Område

Antal

försäljningar

 

Försåld areal, ha

Pris per hektar, tkr

 

2013

2014

 

 

2013

2014

 

2013

2014

Produktionsområden1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

90

136

 

 

623

980

 

173,3

154,4

      1–10 ha

70

111

 

 

269

463

 

191,4

168,4

       >10 ha

20

25

 

 

354

517

 

159,6

142,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands mellanbygder

135

171

 

 

1 082

1 355

 

88,3

104,1

      1–10 ha

106

134

 

 

394

544

 

86,1

115,5

       >10 ha

29

37

 

 

688

811

 

89,6

96,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands norra slättbygder

164

182

 

 

1 357

1 452

 

66,8

72,6

      1–10 ha

125

148

 

 

540

677

 

64,0

70,8

       >10 ha

39

34

 

 

817

775

 

68,6

74,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svealands slättbygder

232

267

 

 

2 259

2 310

 

47,4

56,2

      1–10 ha

162

197

 

 

711

888

 

53,7

63,6

       >10 ha

70

70

 

 

1 548

1 422

 

44,4

51,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands skogsbygder

536

607

 

 

2 883

3 421

 

52,2

60,9

      1–10 ha

477

533

 

 

1 853

2 150

 

49,7

59,6

       >10 ha

59

74

 

 

1 030

1 271

 

56,5

63,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellersta Sveriges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     skogsbygder

220

266

 

 

1 117

1 412

 

33,7

33,3

      1–10 ha

197

239

 

 

695

797

 

32,1

33,8

       >10 ha

23

27

 

 

422

615

 

36,5

32,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedre Norrland

297

374

 

 

1 158

1 297

 

16,6

16,2

      1–10 ha

285

362

 

 

910

1 149

 

17,4

16,4

       >10 ha

12

12

 

 

248

148

 

13,3

14,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övre Norrland

227

229

 

 

1 034

1 047

 

14,2

14,4

      1–10 ha

213

215

 

 

819

801

 

14,7

14,3

       >10 ha

14

14

 

 

215

246

 

12,5

14,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 1,2,3

1 901

2 232

 

 

11 513

13 274

 

58,8

67,4

      1–10 ha

1 635

1 939

 

 

6 191

7 469

 

48,5

57,7

      11–50 ha

259

286

 

 

4 889

5 318

 

61,9

69,5

       >51 ha

7

7

 

 

433

487

 

45,9

39,1


1) Inga justeringar har gjorts i denna tabell avseende nytaxeringens effekter på prisförändringen mellan 2013 och 2014. Siffrorna avseende 2013 är alltså enligt 2011 års taxeringsnivå och siffrorna avseende 2014 enligt 2014 års taxeringsnivå. The price development between 2013 and 2014  in this table are not adjusted for the effects of the update of assessed values that took place 2014. The figures for2013 are according to the assessed values from 2011 and the figures for 2014 are according to the assessed values of 2014.

2) Eftersom antalet försålda fastigheter i den största arealgruppen ”>51 ha” är så få per produktionsområde redovisas den endast på riksnivå. Inom varje produktionsområde har gruppen” > 51 ha” lagts till ”11-50 ha” och döpts om till ”>10 ha”. The price category ”>51 ha” is only presented at national level because there are so few sales per region.

3) Det totala genomsnittspriset för hela  riket är ett vägt medelvärde, där arealbeståndet fördelat enligt NUTSII används som vikter, medan priserna på riksnivå i arealgrupperna ”1-10 ha”, ”11-50 ha” samt ”>51 ha” är vanliga (aritmetiska) medelvärden. The prices for each size category are an arithmetic mean, while the national price is a weighted mean using the NUTSII areas as weights.