Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2017

JO 38 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

8. Såld areal, antal försäljningar samt genomsnittliga priser på åkermark indelat efter hur stor areal åkermark den sålda fastigheten innehöll, 2016 och 2017

8. Area sold, number of sales and average prices for arable land divided by area of arable land, 2016 and 2017

Område

Antal
försäljningar

Såld areal,
ha

Pris per hektar,
tkr

 

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Produktionsområden1,2

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

111

107

745

729

182,1

241,2

     1–10 ha

86

91

349

389

194,0

242,8

     >10 ha

25

16

396

340

171,6

239,4

 

 

 

 

 

 

 

Götalands mellanbygder

138

131

1 100

897

124,7

115,1

     1–10 ha

109

111

467

472

134,6

129,9

     >10 ha

29

20

633

425

117,4

98,8

 

 

 

 

 

 

 

Götalands norra slättbygder

175

184

1 339

1 495

87,2

90,8

     1–10 ha

138

144

604

650

88,7

93,9

     >10 ha

37

40

735

845

86,0

88,5

 

 

 

 

 

 

 

Svealands slättbygder

241

233

2 501

2 036

60,8

58,9

     1–10 ha

169

167

726

678

77,0

79,7

     >10 ha

72

66

1 775

1 358

54,2

48,4

 

 

 

 

 

 

 

Götalands skogsbygder

587

584

3 070

2 949

63,0

77,2

     1–10 ha

534

522

2 085

1 990

60,7

76,8

     >10 ha

53

62

985

959

67,9

78,2

 

 

 

 

 

 

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

241

239

1 088

1 200

40,2

43,7

     1–10 ha

222

213

718

703

40,5

44,1

     >10 ha

19

26

370

497

39,8

43,1

 

 

 

 

 

 

 

Nedre Norrland

412

399

1 642

1 493

17,6

24,1

     1–10 ha

393

386

1 340

1 282

18,2

24,8

     >10 ha

19

13

302

211

14,8

20,3

 

 

 

 

 

 

 

Övre Norrland

261

276

1 227

1 179

15,1

15,0

     1–10 ha

247

260

918

892

15,1

15,6

     >10 ha

14

16

309

287

15,1

13,3

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 1,2,3

2 166

2 153

12 712

11 978

75,0

83,9

     1–10 ha

1 898

1 894

7 207

7 056

60,2

70,9

     11–50 ha

262

253

5 106

4 541

73,6

77,2

     >50 ha

6

6

399

381

41,6

46,5


1)   Inga justeringar har gjorts i denna tabell avseende nytaxeringens effekter på prisförändringen mellan 2016 och 2017. Siffrorna avseende 2016 är alltså enligt 2014 års taxeringsnivå och siffrorna avseende 2017 enligt 2017 år taxeringsnivå.
The price development between 2016 and 2017 in this table are not adjusted for the effects of the update of assessed values that took place 2017. The figures for 2016 are according to the assessed values from 2014 and the figures for 2017 are according to the assessed values of 2017.

2)   Eftersom antalet sålda fastigheter i den största arealgruppen ”>50 ha” är så få per produktionsområde redovisas den endast på riksnivå. Inom varje produktionsområde har gruppen” > 50 ha” lagts till ”11–50 ha” och döpts om till ”>10 ha”.
The price category ”>50 ha” is only presented at national level because there are so few sales per region.

3)   Det totala genomsnittspriset för hela riket är ett vägt medelvärde, där arealbeståndet fördelat enligt NUTS2 används som vikter, medan priserna på riksnivå i arealgrupperna ”1–10 ha”, ”11–50 ha” samt ”>50 ha” är vanliga (aritmetiska) medelvärden.
The prices for each size category are an arithmetic mean, while the national price is a weighted mean using the NUTS2 areas as weights.