Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2012

JO 39 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Arrendepriser i Sverige

I detta Statistiska meddelande redovisas genomsnittliga arrendepriser för olika slag av arrenden. Priserna bygger på en urvalsundersökning som genomförs av Jordbruksverket vartannat år där uppgifter om två år efterfrågas vid samma tillfälle. Priser redovisas för jordbruksmark och åkermark, där det i jordbruksmark, förutom åkermark, även ingår betesmark. Vidare redovisas priser både inklusive och exklusive s.k. gratisarrenden. Samtliga priser är rensade för arrenden där arrendatorn arrenderar av sig själv, t.ex. genom självägt bolag, och för andra arrenden där priset enligt uppgiftslämnaren inte är satt på marknadsmässig grund. Priserna är exklusive moms.

Mellan åren 1995 och 2012 har det genomsnittliga priset för att arrendera mark fördubblats. Takten på arrendeprisökningen har i snitt varit mellan 0–7 % per år förutom mellan åren 2006 och 2007 och mellan 2010 och 2011 då arrendepriserna ökade med 16 % respektive 15 %. Att avräkningspriserna för spannmål steg kraftigt under samma perioder kan vara en bidragande orsak till denna prisutveckling i spannmålsbygderna.

Mellan åren 2010 och 2011 steg arrendepriserna på jordbruksmark med ca 15 % i genomsnitt. Ökningen var störst i Norra Sverige med 36 % följt av Sydsverige där arrendepriserna steg med 19 %. Prisnivån och pristutvecklingen ska tolkas med viss försiktighet, eftersom värdena för framförallt regionerna i norra Sverige är behäftade med höga medelfel. En av anledningarna till detta är att andelen gratisarrende är mycket högre i norra Sverige vilket bidrar till hög varians emellan priserna inom de regionerna.

Den genomsnittliga ökningen mellan 2011 och 2012 var ca 2 %. Störst procentuellt sett var ökningen för Småland med öarna och Norra Sverige där priset steg med ca 6 %. En hektar jordbruksmark kostar i genomsnitt 1 637 kr att arrendera år 2012.

I 2012 års arrendeprisundersökning efterfrågades det även om det ingick något i arrendeavtalet förutom mark som påverkade arrendeavgiften. I de fall där man upplever att man betalar ett marknadsmässigt pris ingick stödrätter i ca 29 % av avtalen under år 2012. Andelen arrendeavtal där maskiner, byggnader och annan utrustning för jordbruksverksamheten ingår i avtalet var för år 2012 ca 6 %. Övrigt t.ex. bostadshus, ingick i ca 2 % av arrendeavtalen. I 67 % av arrendeavtalen ingår det inget, förutom mark, som påverkar avgiften.

 

Figur B. Utvecklingen av arrendepriser för jordbruksmark 2000—2012, inklusive gratisarrenden, kr/ha

Arrendepriserna i Sydsverige uppgick år 2012 till i genomsnitt 3 591 kr per ha då gratisarrendena medräknas. Arrendepriset var därmed mer än dubbelt så högt som genomsnittet för Sverige och mer än 10 gånger högre än i de norra delarna av Sverige.

 

Figur C. Genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark 2011 och 2012, inklusive gratisarrenden, kr/ha

Skillnaderna i arrendepris enligt figur C ska ses mot bakgrund av att andelen gratisarrenden varierar påtagligt mellan områdena. En stor andel av arrendena i Norra Sverige är gratisarrenden, medan dessa endast utgör en mindre andel av arrendena i Sydsverige. Utesluts gratisarrendena vid beräkning av arrendepriserna, erhålls en något förändrad prisbild i norra Sverige, se figur C jämfört med figur D. Tar man bort gratisarrendena i regionen Norra Sverige så ökar priset med omkring 40 % och prisgapet mellan Sydsverige och Norra Sverige minskar då något, se figur D. I Sydsverige påverkas priset endast med några få procent om man exkluderar gratisarrendena.

 

Figur D. Genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark 2011 och 2012, arrenden med avgift, kr/ha

De priser som presenterats ovan i figur C och D avser priser på jordbruksmark, d.v.s. både åker- och betesmark. I figur E redovisas priserna för de arrenden vilka enbart består av åkermark. När dessa jämförs med figur C och D, framgår att priset på åkermark är högre i landets södra delar, medan priset på åkermark i de nordligare delarna inte skiljer sig från priset på jordbruksmark. Detta beror på att priset på betesmark är mycket lägre än priset på åkermark i de södra delarna av landet medan skillnaden inte är så stor i de norra delarna. Arrendepriset på åkermark i Sydsverige är i genomsnitt 3 783 kr, vilket är ca 5 % högre än jordbruksmarkspriset i samma område.

 

Figur E. Genomsnittliga arrendepriser för åkermark 2011 och 2012, inklusive gratisarrenden, kr/ha

Ett genomsnittspris för enbart betesmark har också beräknats för hela riket. Det beräknade arrendepriset för enbart betesmark inklusive gratisarrenden var 570 kr/ha för 2011 och 580 kr/ha 2012. Både nivån och förändringen mellan åren ska tolkas med stor försiktighet då underlaget för beräkningarna är litet.

 

Figur F. Genomsnittliga arrendepriser för jordbruksmark 2011 och 2012, inklusive gratisarrenden indelat efter produktionsområden, kr/ha

När vi delar in de genomsnittliga arrendepriserna efter produktionsområden kan vi se att de produktionsområden där de bra geografiska förutsättningarna och de goda odlingsjordarna finns genererar högre arrendepriser. Högst pris genererar arrendena av jordbruksmark i Götalands södra slättbygder där genomsnittspriset år 2012 var 4 421 kr/ha.

Götalands södra slättbygder utgörs av ett par mil brett band längs kusten i Hallands län och ner runt Skånes västra och södra kust. Se karta på sidan 11 hur Sverige är indelat efter produktionsområden.