Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 39 SM 1501

Arrendepriser på jordbruksmark 2014
Agricultural land rents 2014
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Arrendepriset på jordbruksmark relativt oförändrat sedan 2011

Priser för både jordbruksmark och arrenden av jordbruksmark har ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde år 1995. De senaste åren har dock priserna stagnerat.

Enligt vår arrendeprisundersökning, som genomförs vartannat år, har arrendepriset för en hektar jordbruksmark varit relativt oförändrat sedan år 2011. Mellan åren 2013 och 2014 steg arrendepriserna på jordbruksmark med i genomsnitt 2 %, men ökningen är inte statistiskt säkerställt. Ökningen mellan år 2013 och 2014 var störst i Götalands mellanbygder och i norra Sverige. En hektar jordbruksmark kostar i genomsnitt 1 666 kr att arrendera i Sverige år 2014.

Prisnivån och pristutvecklingen ska tolkas med viss försiktighet. Detta eftersom priserna för vissa regioner har relativt höga medelfel i kombination med små förändringar i skattningarna mellan åren, vilket i sin tur medför att utvecklingen mellan två närliggande år inte är statistiskt säkerställd. Men man kan över tiden utläsa att arrendepriserna gått upp.

 

Figur A. Utvecklingen av arrendepriser för jordbruksmark 2002—2014, inklusive gratisarrenden, kr/ha