Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2016

JO 39 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

9. Genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark 2010, 2012, 2014 och 2016, kr/ha, inklusive gratisarrenden, exklusive arrenden där annat än mark ingår t.ex. stödrätter och byggnader

9. Average rent for agricultural land 2010, 2012, 2014 and 2016, SEK/ha, including rents without payment, excluding rents with entitlements and buildings

Områden

2010

2012

2014

2016

Östra Mellansverige1

1 238

1 313

1 297

1 430

Småland med öarna

741

1 103

1 155

1 131

Sydsverige

2 671

3 573

3 696

3 188

Västsverige

1 272

1 448

1 551

1 456

Norra Mellansverige

504

512

557

631

Norra Sverige2

211

270

294

269

Hela riket

1 253

1 531

1 583

1 516


1 Här ingår även NUTS2-regionen Stockholm.

2 Här ingår NUTS2-regionerna Mellersta Norrland och Övre Norrland.                                                  

Anm. Dessa priser översänds till Eurostat i enlighet med den nya metodologin som trädde i kraft till referensåret 2010. Note: These prices are transferred to Eurostat in accordance with the new methodology.