Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2018

JO 39 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark 2012, 2014, 2016, och 2018 kr/ha, inklusive gratisarrenden

1. Average rent for agricultural land 2012, 2014, 2016 and 2018, SEK/ha, including rents without payment

Områden

2012

2014

2016

2018

Medelfel (%), 2018

NUTS2

 

 

 

 

 

Östra Mellansverige1

1 458

1 500

1 688

1 696

5,4%

Småland med öarna

1 092

1 173

1 225

1 278

10,3%

Sydsverige

3 591

3 699

3 330

3 197

11,6%

Västsverige

1 555

1 612

1 537

1 804

8,8%

Norra Mellansverige

631

688

639

550

26,4%

Norra Sverige2

350

354

363

323

20,3%

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4 421

4 361

4 104

3 995

7,2%

Götalands mellanbygder

2 185

2 107

2 262

2 372

7,9%

Götalands norra slättbygder

1 927

2 027

2 155

2 334

6,4%

Svealands slättbygder

1 334

1 352

1 448

1 486

6,3%

Götalands skogsbygder

893

994

999

951

8,4%

Mellersta Sveriges skogsbygder

834

810

952

914

21,8%

Nedre Norrland

401

415

..

392

14,0%

Övre Norrland

372

369

..

258

33,1%

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 637

1 666

1 705

1 726

3,3%


Anm.: När medelfelet överstiger 35 % redovisas ej siffran.

1) Här ingår även NUTS2-regionen Stockholm.

2) Här ingår NUTS2-regionerna Mellersta Norrland och Övre Norrland.