Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0304

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2003:2
Price Indices and Prices in the Food Sector - Yearly and Monthly Statistics - 2003:2
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Avräkningsprisindex sjunker

Mellan februari 2002 och februari 2003 har avräkningspriserna på jordbruksprodukter, enligt A-index, sjunkit med i genomsnitt 3,0 %. Sänkningen kan framför allt hänföras till att priserna på svin, spannmål och potatis sjunkit.

 

Diagram 1. Utvecklingen av A-index för åren 2000-2003. (1995 = 100)

Till skillnad från avräkningspriserna har priserna på jordbrukets produktionsmedel, enligt PM-index, stigit mellan februari 2002 och februari 2003. Uppgången var ca 3,0 %. Priserna på energi och smörjmedel har stigit med 16,2 %, medan de största höjningarna i övrigt varit för priserna på underhållning av maskiner och redskap resp. för priserna i gruppen övriga utgifter. Djurfoder är den enskilda post som minskat mest, ca 5,6 %.

Diagram 2. Utvecklingen av PM-index för åren 2000-2003. (1995 = 100)

PPI-J och KPI-J har stigit mellan februari 2002 och februari 2003 med 1,8 % respektive 1,2 %. För PPI-J och KPI-J ökar priserna på mjölk och ägg mest. Ökningen av KPI-J är 2,2 procentenheter lägre än den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI.

Mellan november 2001 och november 2002 steg priserna på jordbrukets produktionsmedel i Sverige med i genomsnitt 1,3 %. I EU totalt steg motsvarande index med 0,1 %. Avräkningspriserna sjönk under samma period i genomsnitt med 3,0 % i Sverige och med 2,9 % i EU totalt.