Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0409

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2004:8
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2004:8

pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes)  Hela publikationen(PDF)

adobe.gif (177 bytes)  Beskrivning av statistiken (PDF)

 


 

I korta drag

 

Fortsatt stigande prisutveckling på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel har, enligt PM-index, stigit med 5 % mellan augusti 2003 och augusti 2004. Priserna har stigit mest för delserierna energi och smörjmedel (9,1 %), djurfoder (8,0 %) samt maskiner och redskap (4,6 %).

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2001-2004 (2000 = 100).

Avräkningspriserna fortsätter att sjunka

Mellan augusti 2003 och augusti 2004 har avräkningspriserna på jordbruksprodukter, enligt A-index, sjunkit med i genomsnitt 2,4 %. Mest har priserna på mjölk, grönsaker och frukt sjunkit. De priser som stigit mest i förhållande till ett år tillbaka är framför allt potatis, svin och andra animaliska produkter. Det är också stora variationer i priserna för vissa säsongsprodukter såsom potatis, frukt och grönsaker.

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2001-2004 (2000 = 100).

PPI-J sjönk med 0,4 % mellan augusti 2003 och augusti 2004. Största nedgångar hade matpotatis (5,4 %) och nötkött (5,7 %) medan den enda produkten som ökade var mjukt bröd (1,3 %) och fjäderfäkött (1,0 %). I övrigt var förändringarna små under perioden.

KPI-J har mellan augusti 2003 och augusti 2004 sjunkit med 0,2 %. I allmänhet har prisvariationerna varit mycket låga. Priserna på matpotatis har dock sjunkit med 8,0 %. Medan KPI-J sjunkit med 0,2 % har den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, stigit med 0,6 %.