Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0710

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2007:9
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2007:9
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Kraftig ökning av spannmålspriserna höjer A-index

Indexberäkningarna bygger från och med augusti på priser för 2007 års skörd. Det ger en starkt positiv effekt för hela avräkningsprisindex (A-index). Spannmålspriserna har ökat med 81 % sedan september förra året och det ger tillsammans med höjda priser även på frukt och potatis, en ökning av A-index med 11 %. Noteras kan att sedan år 2000 har priserna på vegetabilieproduktionen ökat med 43 % medan priserna på animalieproduktionen minskat med nästan 4 %.

Prisutveckling på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel fortsätter att stiga och har, enligt PM-index, ökat med 9,0 % mellan september 2006 och september 2007. Mest har priserna ökat för posten djurfoder (29,2 %). Även index för utsäde steg relativt mycket (18,3 %). Energi- och smörjmedel var den enda post som sjönk (2,1 %) mellan september 2006 och september 2007, vilket är en följd av lägre priser på diesel och elektricitet.

Figur 1. Utvecklingen av PM-index åren 2004-2007 (2000 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 11,1 % mellan september 2006 och september 2007. Den mycket stora ökningen är en effekt av att spannmålspriserna stigit med hela 81,4 %. Även priserna på Matpotatis har stigit mycket, 30,1 %.

Priserna på vegetabilieprodukter ökade i genomsnitt med 23,5 %, medan priserna på animalieprodukter ökade med 2,7 % under perioden. På animaliesidan är det främst priserna på mjölk och ägg som stigit medan priserna på nötkreatur och svin sjunkit.

 

Figur 2. Utvecklingen av A-index åren 2004-2007 (2000 = 100)

PPI-J ökade med 3,5 % mellan september 2006 och september 2007. Matpotatis (14,6 %) samt mjöl, gryn och hårt bröd (10,9 %) svarade för de största ökningarna, medan nötkött (-3,7 %) var den enda produkt som sjönk. För övriga produkter var förändringarna små under perioden.

KPI-J ökade med 1,4 % mellan september 2006 och september 2007. I allmänhet var variationerna i prisförändringar mellan enskilda produkter låga. Priserna på Matpotatis har dock ökat med 8,8 %. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har stigit med 2,2 %.