Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1510

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector

2010=100

2012

2013

2014

2012

Aug

Aug

2013

Aug

Aug

2014

Aug

Aug

2015

Aug

Aug

Diff, %

Aug 14- Aug 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

  Agricultural Input Price Index

108,7

109,0

108,8

108,8

108,6

109,2

108,6

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)

  Agricultural Output Price Index

106,4

108,9

105,6

104,4

106,9

104,0

103,1

-0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindstrin,

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)

  Price Index for the Food Industry, food

  from price regulated agricultural

  products1)

106,7

109,6

110,0

107,8

111,0

111,3

111,2

-0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)

  Consumer Price Index, food from price

  regulated agricultural products1)

103,4

106,4

106,9

103,8

106,8

107,3

108,3

+1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1)

  Consumer Price Index (CPI) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

103,9

103,8

103,6

103,7

103,8

103,6

103,4

-0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel

  Total, excl. food from price regulated

  products

103,9

103,6

103,4

103,7

103,5

103,3

103,0

-0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsmedel, totalt  Food, total

102,8

105,0

105,4

102,9

105,4

105,9

108,8

+2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej jordbruksreglerade livsmedel

  Other food

102,0

103,4

103,7

101,8

103,6

104,4

109,3

+4,7


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.