Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1710

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta

Sedan år 1970 har prisutvecklingen i Sverige på jordbruks- och livsmedelsområdet följts genom redovisning av ett system av indexserier. Under prisregleringsperioderna fram t.o.m. 1990 utgjorde detta indexsystem ett viktigt underlag vid prisöverläggningarna. Förutom A- och PM-index (Avräkningsprisindex och Produktionsmedelsprisindex) ingår i detta system PPI-J (Producentprisindex för jordbruksreglerade produkter) och KPI-J (Konsumentprisindex för jordbruksreglerade produkter). Tidigare har även PR-index (Primärförädlingsprisindex, tidigare benämnt Prisregleringsprisindex) ingått. A- och PM-index är numera anpassade till motsvarande indexserier Input Price Index och Output Price Index vid EU:s statistikmyndighet Eurostat.

Det övergripande syftet med indexserierna inom jordbruks- och livsmedelsområdet är att kunna följa den genomsnittliga prisutvecklingen, dels för jordbruks- och livsmedelsprodukter från jordbrukarledet fram till konsumentledet, dels för jordbrukets produktionsmedel.

Serier över prisindex och priser används för jämförelser av prisutvecklingen och prisnivån inom jordbruksområdet mellan EU-länder och för uppföljning av jordbrukspolitiska frågor samt till kalkyler, prognoser och utredningar.

A- och PM-index samt vissa avräkningspriser på jordbruksprodukter översänds kvartals- eller årsvis till EU:s statistikmyndighet Eurostat och publiceras därefter i Eurostats publikation ”Agricultural Statistics, Quarterly bulletin” (ISSN 1607-2307) samt i Eurostats statistikdatabas New Cronos.

Detta omfattar statistiken

Definitioner och förklaringar

I tabellavsnittet presenteras följande fyra indexserier, vilka avses visa prisutvecklingen inom jordbrukssektorn för produkter och produktionsmedel och för jordbruksprodukter i senare produktions- och handelsled.

  1. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) avser att visa prisutvecklingen på de produktionsmedel som används i jordbruket. Denna indexserie är jämförbar med det Input Price Index inom EU som publiceras för alla EU-länder.
  2. Avräkningsprisindex (A-index) avser att visa utvecklingen av avräkningspriser för jordbruksprodukter. A-index är en prisindexserie, varför det inte ingår för producenterna inkomsthöjande ersättningar, såsom direktbidrag i form av arealersättningar eller djurbidrag. Denna indexserie är jämförbar med det Output Price Index inom EU som publiceras för alla EU-länder.
  3. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J), avser att visa prisutvecklingen på de livsmedel som lämnar livsmedelsindustrin för försäljning på svensk marknad och avser jordbruksprodukter som ingick i den tidigare svenska jordbruksprisregleringen. Detta innebär t.ex. att prisutvecklingen för trädgårdsprodukter inte ingår i denna prisserie.
  4. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) avser att visa prisutvecklingen på priser till konsument för samma produkter som PPI-J. Liksom för PPI-J ingår inte prisutvecklingen för trädgårdsprodukter här.

Årsindex för enskilda produkter i A-index beräknas som ovägda eller vägda aritmetiska medelvärden av månadsindextalen. För övriga indexserier beräknas årsindex för samtliga poster som ovägda medeltal av månadsindextalen. Årsindextal för A-index totalt beräknas från årsindex för de enskilda produkterna.

Avräkningspriserna för vegetabilieprodukter och för djur i tabellerna 8-10 avser vara av viss kvalitet för respektive produktslag medan avräkningspriserna i tabell 11 avser faktiska genomsnittspriser för alla kvaliteter inom respektive djurslag.

Så görs statistiken

Urval och uppgiftsinsamling

Prisuppgifter samlas in månadsvis via e-postenkät från ett stort antal uppgiftslämnare. Uppgiftslämnarna är vanligen olika för olika produkter och väljs ut på ett sådant sätt att få uppgiftslämnare skall täcka en stor del av marknaden.

 

De utvalda prisnoteringarna samlas in primärt för att belysa prisutvecklingen i form av index så bra som möjligt och följer därför vanligen ett så strikt definierat pris som möjligt. Syftet är att följa produktens ”rena” prisutveckling. Prisförändringar beroende på andra faktorer, som t.ex. kvalitet, försäljningskanal eller förpackning ska helst inte påverka indexserierna.

Statistikens tillförlitlighet

På grund av de metoder som används vid urval av företag och representantvaror är det inte möjligt att ange statistiska osäkerhetsmarginaler för de beräknade indextalen. De viktigaste felkällorna är urvalsfel, täckningsfel, mätfel och bortfallsfel. Det subjektiva urvalet av uppgiftslämnare och representantvaror torde tillsammans med själva prismätningen ge det största bidraget till osäkerheten.

Både urvalet av uppgiftslämnare och av representantvaror görs subjektivt efter kriteriet att en stor del av respektive marknad ska täckas med relativt få prisuppgifter. Uppgiftslämnare blir därför vanligen de större företagen på marknaden eller branschorganisationer och de så kallade representantvarorna utgörs av de vanligast förekommande varorna och tjänsterna.

 

Priset ska avse av jordbruksföretagen faktiskt erhållna eller utbetalda priser, men i vissa fall anger uppgiftslämnarna listpriser. Eventuella rabatter ska då vara fråndragna men är det inte alltid. Vidare ska priset i princip avse samma vara över tiden och inte inkludera kvalitetsförändringar. Om kvaliteten på en representantvara ändras, används olika metoder för att korrigera det erhållna priset i samband med indexberäkningen beroende på vilken information som föreligger.

 

Priserna vi samlar in används primärt som grund för att belysa prisutvecklingen i form av index och är som tidigare nämnts i en del fall baserade på listpriser. För exempelvis animalier är det oftast grundnoteringar från avräkningsprislistor från ett antal utvalda slakterier som används. Priserna inom en produkt ges olika vikter som på olika sätt i grunden baseras på de marknadsförhållanden, som enligt vår vetskap, råder mellan företagen omkring basåret. Dessa vikter ligger sedan fast hela basårstiden enligt den metodologi som används. Dessa faktorer kan bidra till att prisnivån på vissa genomsnittliga priser vi redovisar skiljer sig ifrån det faktiska genomsnittliga pris som utbetalats till producenten. Ju längre ifrån basåret vi befinner oss desto större är risken att priset eventuellt är missvisande, t.ex. om marknadsförhållandena mellan dessa företag förändras under basårstiden samtidigt som produkten har olika prisutveckling hos de olika företagen.

 

Eftersom priserna kan variera ganska kraftigt med säsongen för trädgårdsprodukter, används för denna delserie i A-index den så kallade korgmetoden. Denna innebär att priser endast ingår i indexberäkningen de månader då respektive produkt finns på marknaden. För denna produktgrupp baseras därför vanligen index på priser från olika produkter under på varandra följande månader. Indexjämförelser bör därför inte göras mellan närliggande perioder. Denna beräkningsmetod har föreslagits av EU:s statistikmyndighet Eurostat att användas i samtliga medlemsländer.

Bortfallet är litet. Vid bortfall någon månad används vanligen prisutvecklingen hos andra företag och/eller liknande produkter, vilka revideras då prisuppgiften senare erhålls. Denna felkälla torde ge ett obetydligt bidrag till osäkerheten.

Försvinner ett företag som prisuppgiftslämnare behandlas den saknade prisuppgiften som ett bortfall till dess att vi hittat en ny prisuppgiftslämnare. Finns det inga bra ersättare inom denna produkt används befintliga uppgiftslämnares prisuppgifter som underlag om de anses tillräckliga.

Bra att veta

I Jordbruksverkets statistikdatabas finns alltid uppdaterade priser och prisindex. De Statistiska meddelandena däremot revideras ej bakåt i tiden utan avser hur det såg ut vid publiceringsdatumet. Det vill säga att om vi efter publiceringsdatumet får in slutliga priser eller får in ett pris vi saknat för den månad publika-tionen avser sker ingen ompublicering av det månadsmeddelandet. Däremot kommer de nytillkomna prisuppgifterna, som avser tidigare månader, generera uppdaterade priser och prisindex för dessa månader i databasen vid nästa publiceringstillfälle.

Vid jämförelser mellan prisutvecklingen på jordbruks- och livsmedelsprodukter enligt de olika indexserierna bör hänsyn tas till bl.a. följande:

  • I A-index ingår endast inhemskt producerade råvaror medan i PPI-J och KPI-J även ingår importerade råvaror eller livsmedel.
  • I A-index ingår trädgårdsprodukter, vilka inte ingår i PPI-J och KPI-J.
  • I KPI-J ingår inte försäljning till storhushåll. Detta ska även gälla PPI-J men eftersom urvalet till vilka produkter som ska ingå i prismätningarna för PPI-J baseras på tullnummer går det dock inte att utesluta detta helt om det är så att ett tullnummer omfattar både små och stora förpackningar.
  • Varuurvalen i PPI-J och KPI-J är ej samordnade och kampanjbidrag som ger lägre konsumentpriser påverkar KPI-J men inte PPI-J.
  • Förändringar av momsen påverkar KPI-J men inte de båda övriga indexserierna.
  • I A-index ändras vikter var femte år medan de i KPI-J och PPI-J ändras varje år.

 

Nytt basår 2010=100

Från och med det Statistiska meddelande avseende januari 2015 är basåret 2010 istället för 2005 för alla index. Prisindexen som redovisas i basår 2010=100 har därmed bytt vilket år som avser ”startår”, där indexet är lika med 100. För PM-index och A-index innebär också basårsbytet en större revidering av metoder, källor för prisinsamling och vikter som används vid beräkningarna av priserna och indexen. Vikterna bestämmer bland annat hur uppgiftslämnarnas priser ska viktas ihop gentemot varandra och hur produkterna ska viktas ihop till aggregerade nivåer. Dessa vikter baseras på de värdevolymer som beräknas i de ekonomiska kalkylerna för jordbrukssektorn (EAA).

Eftersom vikterna ändrats både inom och emellan de olika produktkategorierna kommer både priserna och indexen att revideras. Därav kan både priserna och prisutvecklingen skilja sig jämfört med när basåret var 2005. Indexen och priserna finns tillgängliga bakåt med basår 2010=100 till och med år 2005 i vår databas.

Förändringar i strukturen av indexen och priserna

Posten Fjäderfä i avräkningsprisindex kommer från och med nu inte redovisas som en egen post. Prisutvecklingen för fjäderfä ligger nu tillsammans med andra djurslag under posten Övriga animalier. Detta på grund av sekretess. Vi kommer inte heller att redovisa något avräkningspris för slaktkyckling.

 

Revideringar

Förtydligande av engelsk översättning

I samband med publiceringen av siffror för juli har den engelska översättningen av två poster i A-index förtydligats. Frukt och grönsaker översätts till Fruits and vegetables samt Blommor och plantskoleväxter översätts till Flowers and nursery plants.

 

Revidering av veterinärkostnader i PM-index

Ändring av index för veterinärkostnader har skett för perioden september 2015 till juni 2017, då byte av vara tidigare inte korrigerats i indexformeln. Detta har fått till följd att index för veterinärkostnader underskattats med ungefär tre indexenheter under perioden. Påföljden för PM-index totalt är en underskattning med ungefär 0,1 indexenheter.

 

Revidering av grönsaker i A-index

Posten tomater har reviderats bak till 2014. Detta på grund av att en imputering gjorts om för att bättre skatta prisutvecklingen. Revideringen påverkar de absoluta priserna för tomater från oktober 2014 och framåt. Indexnoteringarna för frukt och grönsaker påverkas för samma period. Revideringen är liten, omkring 10 öre per kg och helår.

Posten kryddväxter har reviderats bak till 2014. Detta på grund av att en imputering gjorts för att bättre skatta prisutvecklingen. Revideringen påverkar index från augusti 2014 och framåt.

Sammantaget ändras index för Frukt och grönsaker med 0,1-0,2 indexenheter per helår. Ingen ändring sker av de mer aggregerade indexen.

 

Revidering av avräkningspriserna för smågrisar

En revidering av priset på smågrisar gjordes i samband med publiceringen som avser januari månad 2017. Revideringen beror på ett formelfel i beräkningsfilen som uppstod i samband med en förändring av viktintervallen hos en av informationskällorna vid årsskiftet till år 2016. Revideringen av priset på smågris omfattar månaderna januari 2016 till och med december 2016. Felet innebar att det totala priset på smågris, innan revideringen, överskattades med 3 kr/100 kg för både månadspriserna och årspriset denna period. Eftersom smågrisar inte ingår i indexberäkningarna påverkas inga index.

 

Revidering av spannmålsposterna i A-index

På grund av ett påkommet fel i våra beräkningsunderlag för spannmålsposterna Vete, Korn, Havre, Råg och Annan spannmål tvingas vi tyvärr göra en revidering av både avräkningspriserna och A-index för dessa poster för månaderna augusti 2016 och september 2016. Detta medför att index på aggregerad nivå där dessa poster ingår också påverkas. Detta innebär att posterna Spannmål, Vegetabilier samt Totalt också revideras. Denna revidering genomförs enbart i databasen och sker nu i samband med publiceringen av priserna och prisindexen avseende oktober 2016, det vill säga publiceringsdatum 16 december 2016.

Vad gäller avräkningspriserna är det priserna för Höstvete, Råg, Korn, Foderkorn, Maltkorn, Foderhavre, och Rågvete som revideras.

Felaktigheterna, innan de blev justerade, gjorde att vi överskattade priserna och indexen för dessa spannmålsposter i augusti medan de underskattades i september. Felaktigheterna indikerade också felaktigt stigande priser och indextal mellan augusti och september för dessa poster när det i själva verket skulle vara sjunkande priser och indextal.

 

Revidering av ”Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter” i A-index

På grund av ett påkommet fel i våra beräkningsunderlag för höst- och vårraps tvingas vi tyvärr göra en revidering av avräkningspriserna för Raps och för posten Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter A-index för månaderna augusti 2016 och september 2016. Detta medför att index på aggregerad nivå där denna posten ingår också påverkas. Detta innebär att posterna Industrigrödor, Vegetabilier samt Totalt också revideras. Denna revidering genomförs enbart i databasen och sker nu i samband med publiceringen av priserna och prisindexen avseende oktober 2016, det vill säga publiceringsdatum 16 december 2016.

Felaktigheterna, innan de blev justerade, var knappt märkbara för Rapspriserna eller indextalen för Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter i augusti medan de överskattades i september.

 

Revidering av ”Kalv” i A-index

På grund av att vi använt fel pris för Kalv från en av våra källor tvingades vi tyvärr göra en revidering av både avräkningsprisindexserierna och avräkningsprisserierna för Kalv för perioden december 2015 till och med augusti 2016. Indextalet för posten Kalv överskattades med 0,7 indexenheter under perioden med det felaktiga priset. Detta medförde att index på aggregerad nivå där Kalv ingår också påverkades. Detta innebar även att posterna Nötkreatur, Djur, Animaliska produkter samt Totalt reviderades.

Vad gäller avräkningspriserna var det priset för Mellankalv som reviderades och resultatet blev 14-15 kr lägre pris per 100 kg under perioden.

Denna revidering genomfördes enbart i databasen och skedde i samband med publiceringen av priserna och prisindexen avseende september 2016, det vill säga publiceringsdatum 15 november 2016.

 

Revidering av ”Annan potatis” i A-index

På grund av att vi först nu fått in efterlikviden för 2014 samt fått en preliminär efterlikvid för 2015 för potatis för stärkelse som ligger under Annan potatis tvingades vi göra en revidering av både avräkningsprisindexserierna och avräkningsprisserierna för perioden september 2014 till och med augusti 2016. Revideringen innebar att indextalet för Annan potatis justeras upp med 7,2–9,1 indexenheter under perioden. Detta medförde att index på aggregerad nivå där Annan potatis ingår också påverkades. Vilket innebar att posterna Potatis, Vegetabilieproduktion samt Totalt också reviderades för perioden.

Vad gäller avräkningspriserna var det priset för Potatis för stärkelse som reviderades och resultatet blev 3,7–4,7 kr högre pris per 100 kg under perioden.

Denna revidering genomfördes enbart i databasen och skedde i samband med publiceringen av priserna och prisindexen avseende september 2016, det vill säga publiceringsdatum 15 november 2016.

Då det är en så pass lång fördröjning till dess att efterlikviden blir slutgiltig för det aktuella skördeåret kan det även framöver innebära att vi måste göra liknande revideringar av denna posten.

 

Annan statistik

Fullständiga indexserier med nuvarande liksom tidigare basår publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas som du hittar på www.jordbruksverket.se under ämnesområdet Statistik. Även längre prisserier återfinns i statistikdatabasen.

I publikationen JO 46 SM publiceras med jämna mellanrum längre prisindexserier. Den senaste, Prisindex på jordbruks- och livsmedelsområdet 1966/67 – 2003, publicerades år 2004.

För internationella jämförelser rekommenderas i första hand EU:s statistikorgan Eurostats webbsida.

 

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Kvalitetsdeklaration.