Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1808

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price indices in the food sector

2015=100

2015

2016

2017

2015

Juni

June

2016

Juni

June

2017

Juni

June

2018

Juni

June

Diff,%

Juni17-

Juni18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

100,0

98,9

101,5

100,2

98,4

100,8

105,8

+5,0

  Agricultural input price index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)

100,0

101,8

109,2

102,4

99,7

108,6

110,3

+1,5

  Agricultural output price index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

100,0

102,1

105,9

100,4

102,3

106,5

108,0

+1,4

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Price index for the food industry, food

 

 

 

 

 

 

 

 

  from price regulated agricultural

 

 

 

 

 

 

 

 

  products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade

100,0

100,4

102,5

99,8

100,4

102,4

103,9

+1,5

livsmedel (KPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Consumer Price Index, food from price

 

 

 

 

 

 

 

 

  regulated agricultural products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Consumer Price Index (CPI)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

101,0

102,8

100,0

101,0

102,8

104,9

+2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel

100,0

101,0

102,8

100,0

101,1

102,8

105,0

+2,1

  Total, excl. food from price regulated

 

 

 

 

 

 

 

 

  products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsmedel, totalt  Food, total

100,0

101,1

103,2

99,8

100,4

102,7

105,2

+2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej jordbruksreglerade livsmedel

100,0

101,6

104,0

99,8

100,3

103,0

106,4

+3,3

  Other food

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.

      The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.