Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2013

JO 30 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Sysselsättning i jordbruket 2013

Jordbruksverket undersöker regelbundet jordbrukets struktur i en undersökning som alla jordbruksföretag deltar i. Detta är grunden för det lantbruksregister som sedan upprättas. Till ett urval av företagen i undersökningen 2013 ingick även en undersökning om sysselsättningen i jordbruksföretagen. Det är
resultatet från den undersökningen som redovisas i detta Statistiska
meddelande. Vi har undersökt hur många personer som arbetar i
jordbruksföretagen och hur mycket de arbetar, både tillfälligt sysselsatta och stadigvarande sysselsatta. I redovisningen skiljer vi ut några olika relevanta grupper. För det första skiljer vi på enskilda företag och juridiska företag. Vi skiljer på stadigvarande sysselsatta och tillfälligt sysselsatta. Bland de som är stadigvarande sysselsatta i enskilda företag redovisar vi statistik för företagaren, företagarens make/maka/sambo, sysselsatta familjemedlemmar och övriga
stadigvarande sysselsatta. Bland stadigvarande sysselsatta i juridiska företag redovisar statistik för driftsledaren samt för övriga stadigvarande sysselsatta. 2010 ändras definitionen av jordbruksföretag vilket påverkar jämförelser med tidigare år, se Fakta om Statistiken.

Färre sysselsatta i jordbruket 2013

Antalet sysselsatta inom jordbruket uppgick år 2013 till 172 689 personer,
vilket är 6 239 personer färre än vad som uppmättes 2010 då jordbruket sysselsatte 178 928 personer. Detta innebär en skillnad med 3 % jämfört med 2010 års undersökning.

Av samtliga sysselsatta i jordbruket år 2013 var 43 % kvinnor vilket är ganska lika 2010 års resultat då andelen uppmättes till 42 %. Totalt 44 % av de stadigvarande och 40 % av de tillfälligt sysselsatta var kvinnor.  Trenden över tid är att andelen kvinnor ökar bland de sysselsatta i jordbruket. Både för att antalet kvinnor ökar men även för att antalet män sjunker.

 

Figur A. Utvecklingen av antalet sysselsatta personer i jordbruket

Flest antal sysselsatta inom jordbruket finns i Västra Götalands och Skåne län, i Västra Götalands län är knappt 32 000 personer sysselsatta inom jordbruket. Skillnaden mot övriga län är stor. Lägst sysselsättning uppmäts i Norrbottens län med knappt 3 200 personer sysselsatta inom jordbruket.

 

Figur B. Antal sysselsatta i jordbruket per län

I enskilda företag fanns det 2013 färre personer sysselsatta jämfört med 2010. Främst är det bland företagarna och familjemedlemmarna i enskilda företag som antalet var lägre 2013. Antalet övriga stadigvarande anställda samt tillfälligt anställda i enskilda företag var i princip oförändrat.

 

Figur C. Utvecklingen av antalet sysselsatta personer i enskilda företag

 

Antalet sysselsatta i juridiska företag som uppmäts 2013 var nästan 1 300
personer högre jämfört med 2010, en skillnad som motsvarar ca 6 %. Skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd. Totalt sysselsatte juridiska företag knappt 13 % av samtliga sysselsatta inom jordbruket år 2013. 2010 var motsvarande andel 12 %.

 

Figur D. Utvecklingen av antalet sysselsatta personer på företag drivna som juridisk person

 

Minskad arbetstid i enskilda företag

Det totala antalet årsverken (AWU=Annual Working Units) i jordbruket
uppgick till 59 294 stycken år 2013, ca 3 000 årsverken färre än vad som
uppmättes vid undersökningen 2010.

 

Figur E. Utvecklingen av antal årsverken i jordbruket

 

I enskilda företag uppskattas antalet årsverken till 46 882 stycken år 2013, en minskning med omkring 4 000 sedan 2010. Det är
framförallt bland företagarna och deras familjemedlemmar som det fanns färre årsverken 2013. Till exempel minskade företagarnas årsverken med omkring 2 500 mellan 2010 och 2013, en minskning med 8 %. Företagare och familjemedlemmar utförde ca 87 % av de stadigvarande sysselsattas årsverken i enskilda företag 2013. Antal årsverken utförda av tillfälligt sysselsatta i enskilda företag 2013 uppskattas till nästan 2 200 vilket är 300 fler jämfört med 2010, vilket motsvarar ca 15 %.

Antalet beräknade årsverken i juridiska företag 2013 är fler än var de var 2010. Skillnaden var drygt 800 årsverken vilket motsvarar ca 7 %.

 

Figur F. Antal årsverken utförda i enskilda företag

 

Antal årsverken varierar mellan olika företag. I diagrammet nedan visas
variation efter storleken på den brukade åkermarken. Allra mest arbetstid går åt i de företag som brukar störst areal åkermark.

Figur G. Antal årsverken efter storleksgrupp åkermark

 

Precis som när det gäller antalet sysselsatta så är antalet årsverken betydligt högre i Västra Götaland och Skåne jämfört med övriga län. Men undersöks istället kvoten mellan antalet årsverken och antalet sysselsatta framkommer en annorlunda bild. Kvoten visar på det genomsnittliga antalet årsverken per sysselsatt inom jordbruket. En kvot lika med 1 betyder att varje sysselsatt i
genomsnitt arbetar heltid, det vill säga att personen genomför ett årsverke. Här hamnar Skåne och ett antal andra län i intervallet 0,36–0,40 medan Västra
Götaland hamnar i intervallet 0,31–0,35.

Figur H. Antal årsverken per sysselsatt inom jordbruket

 

Sysselsättning efter arbetstid

En person som arbetar i jordbruket över 1 800 timmar per år anses arbeta
heltid. Av de stadigvarande sysselsatta år 2013 arbetade totalt 16 % minst
1 800 timmar i jordbruksföretaget, 22 % av männen och 7 % av kvinnorna.
År 2010 arbetade totalt 16 % av de stadigvarande sysselsatta minst 1 800 timmar i jordbruksföretaget.

 

 

Figur I. Antal stadigvarande sysselsatta år 2013 efter årlig arbetstid

I juridiska företag arbetade 45 % av de stadigvarande sysselsatta 1 800 timmar eller mer i företaget, medan motsvarande siffra för stadigvarande sysselsatta i enskilda företag var 13 %. De allra flesta i enskilda företag, 62 % av de stadigvarande sysselsatta, arbetade mindre än 450 timmar. Det kan jämföras med att var femte person i juridiska företag arbetade mindre än 450 timmar i företaget.

Tablå A. Andelen sysselsatta (i procent) år 2013 efter årlig arbetstid och företagsform

Stadigvarande sysselsatta

Årlig arbetstid i timmar

 

 

–449

450–899

900–1349

1350–1799

1800–

Totalt

Samtliga

58

12

8

6

16

100

Män

46

14

10

8

22

100

Kvinnor

73

10

6

4

7

100

 

 

 

 

 

 

 

Enskilda företag

62

12

8

5

13

100

Män

50

15

10

7

18

100

Kvinnor

77

9

5

3

6

100

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

19

11

11

15

45

100

Män

18

9

8

13

52

100

Kvinnor

21

14

15

19

30

100


 

Fler äldre företagare

Den största åldersgruppen bland företagarna i enskilda företag var personer äldre än 65 år. Antalet uppmättes till ca 19 200 vilket motsvarar nästan var tredje företagare (31 %). År 2010 var personer i åldrarna 55–64 år den största åldersgruppen bland företagare, 27 % av företagarna var då över 65 år. Bland företagarnas partners var åldersgruppen 55–64 år den största åldersgruppen 2013 medan personer under 24 år var den största åldersgruppen bland familjemedlemmar.

I juridiska företag var andelen kvinnliga driftsledare 13 % år 2013, motsvarande andel 2010 var 14 %. De flesta driftsledarna fanns 2013 i åldersgrupperna
45-54 och 55–64 år, 29 % respektive 30 %. Bland driftsledarna var 18 % 65 år eller äldre 2013. År 2010 var andelen driftsledare över 65 år 13 %. I enskilda företag uppmättes andelen kvinnliga företagare till 16 %, motsvarande resultat 2010 var 15 %.

 

 

 

 

 

 

Figur J. Andelen företagare respektive driftsledare år 2013 efter ålder

 

Vanligt med sysselsättning utanför jordbruket

För företagare, make/maka/sambo och familjemedlemmar i enskilda företag undersöks även sysselsättning utanför jordbruket. År 2013 hade nästan 25 000 personer eller 40 % av företagarna på enskilda företag en huvudsyssla utanför jordbruksföretaget. Ca 54 % av alla partners hade sin huvudsyssla utanför företaget och 41 % av övriga familjemedlemmar som var sysselsatta i företaget hade en huvudsyssla utanför jordbruket.

Av dem som arbetade minst 1 800 timmar i jordbruksföretaget hade 4 % av företagarna, 7 % av deras partners och 3 % av familjemedlemmarna en huvudsyssla utanför jordbruket.

När vi tittar på företagarna i enskilda företag, deras partners och familjemedlemmar tillsammans beräknas 45 %, 60 300 personer, ha en huvudsyssla utanför företaget 2013. 2010 var motsvarande andel 53 %. År 2013 hade 13 % av företagare, partner och familjemedlemmar en bisyssla utanför företaget och resterande 41 % arbetade bara med jordbruket. Motsvarande siffror för 2010 var 7 respektive 40 %.

 

 

Figur K. Antal företagare och familjemedlemmar på enskilda företag grupperat efter sysselsättning utanför företaget