Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2013

JO 30 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Sedan lång tid tillbaka genomförs årliga statistiska undersökningar i Sverige för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. Undersökningarnas omfattning varierar. Vissa år berörs samtliga jordbruksföretag av undersökningarna medan enbart ett urval av jordbruksföretag berörs andra år. Uppgifterna som samlas in ställs årligen samman i Lantbruks­registret, LBR.

Till och med 1999 hämtades uppgifter från jordbruksföretagen in av Statistiska Centralbyrån (SCB) via pappersenkäter. Fr.o.m. år 2000 är Jordbruksverket ansvarig myndighet. I och med det började administrativa register användas för att hämta in vissa uppgifter. Jordbrukarna behöver därför inte lämna samma uppgifter mer än en gång.

Från och med år 2010 har definitionen för vilka företag som ingår i LBR
ändrats. Detta för att ta hänsyn till EU:s avgränsningar, som inte fullt ut
stämmer överens med de svenska. Från och med 2010 är därför LBR:s
avgränsningar en sammanslagning av de gamla svenska avgränsningarna i LBR samt EU:s avgränsningar. Detta gör att uppgifterna för år 2010 inte är fullt jämförbara med föregående års siffror. På grund av detta har det i alla tabeller lagts in värden för riket som överensstämmer med den gamla, svenska definitionen av LBR.

Den största skillnaden mellan den gamla svenska definitionen av LBR och EU:s avgränsningar gäller arealer. Medan man i de gamla, svenska avgräns­ningarna hade en gräns på mer än 2,0 hektar åkermark har man i EU:s avgränsningar en gräns på minst 5,0 hektar jordbruksmark. I LBR 2010 används därför en avgränsning på mer än 2,0 hektar åkermark eller minst 5,0 hektar jordbruksmark. För en jämförelse mellan de olika avgränsningarna, se tabellen nedan.

Med de gamla, svenska avgränsningarna innehåller LBR 68 150 företag 2010. Med den nya avgränsningen innehåller LBR 71 091 företag. Således gör den nya avgränsningen att LBR ökar med ca 3 000 företag. Dessa företag återfinns i stort sett bara i storleksklassen företag med 2,0 hektar åkermark eller mindre.

 

Jämförelse av avgränsningar i LBR 2010

Gamla, svenska LBR

EU:s avgränsningar

LBR:s nya avgränsningar

68 150 företag

63 711 företag

71 091 företag

2,0 ha åkermark

5,0 ha jordbruksmark

2,0 ha åkermark

0,25 ha frilandsareal av trädgårdsväxter

1,0 ha permanenta utomhusgrödor (fruktträd, plantskolor osv.)

5,0 ha jordbruksmark

200 kvm växthusyta

0,5 ha andra utomhusodlingar (grönsaker, jordgubbar osv.)

0,25 ha frilandsareal av trädgårdsväxter

50 mjölkkor

0,1 ha växthusgrödor

200 kvm växthusyta

250 nötkreatur

0,1 ha blommor och andra dekorativa grödor

10 nötkreatur

250 svin

10 nötkreatur

50 svin

50 suggor

50 svin

10 suggor

50 tackor

10 suggor

20 får

1000 fjäderfä

20 får

1000 fjäderfä

 

1000 fjäderfä

 

 

2013 gjordes hela sysselsättningsundersökningen i jordbruket genom en urvalsundersökning, till skillnad från 2010 när endast en liten del av undersökningen var en urvalsundersökningen. Detta medför att 2013 års resultat kan ha urvalsfel vilket inte är fallet 2010. Medelfel anges i procent för varje siffra i tabellerna. I de fall medelfelet utgör 35 % eller mer av värdet redovisas de inte, då tillförlitligheten inte bedöms vara god nog. I dessa fall ersätts värdet av två punkter (..).

Detta omfattar statistiken

 

Definitioner och förklaringar

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

Den population som statistiken ska belysa utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2013 uppfyllde något av följande kriterier:

-          brukade mer än 2,0 ha åkermark

-          brukade sammanlagt minst 5,0 hektar jordbruksmark

-          bedrev trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter
frilandsareal

-          bedrev trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta

-          innehade djurbesättning som någon gång från och med den 1 januari 2013 till och med den 10 juni 2013 omfattade minst 10 nötkreatur, eller minst 10 suggor eller 50 svin, eller minst 20 får, eller 1 000 fjäderfä.

 

Med företagare avses den eller de personer som juridiskt och ekonomiskt svarar för verksamheten på jordbruksföretaget. Enskilt företag eller enskild firma är en företagsform där företaget är nära knutet till företagaren som privatperson. Detta i motsats till juridiska eller bolagiserade företag (t.ex. aktiebolag) där företaget är ett eget rättssubjekt.

Driftsledare är den person som är ansvarig för den dagliga driften på företaget.

Ett årsverke eller en AWU innebar 1800 arbetade timmar inom jordbruket under ett år (motsvarande en heltidstjänst) oavsett om denna arbetsinsats genomförs av en eller flera sysselsatta.

De variabler som redovisas i detta Statistiska meddelande är

-      antal sysselsatta i jordbruket,

-      antal årsverken (Annual Working Units, AWU) i jordbruket,

-      antal personer med verksamhet utanför jordbruket

Dessa variabler redovisas efter indelningarna region, storleksgrupp åkerareal, storleksgrupp jordbruksmark, sysselsättningsförhållanden, kön, ålder och arbetstid i jordbruket. Referensperiod är juni 2012 - maj 2013.

Så görs statistiken

Denna statistik redovisar sysselsättningen inom jordbruket under perioden juni 2012 - maj 2013 och baseras på uppgifter från Lantbruksregistret (LBR) 2013. Registret uppdateras årligen genom enkätundersökningar och information från administrativa register såsom till exempel Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (IACS). I juni 2013 genomfördes en enkätundersökning till
samtliga jordbruksföretag i Sverige. Till ett urval företag
genomfördes även en undersökning om sysselsättning i jordbruket. 97,5 % av företagen i urvalet skickade in enkäten med olika grad av partiellt bortfall. 9 % av dessa skickade in enkäten med tomt sysselsättningsavsnitt. 44 % av hade olika grad av partiellt bortfall och 48 % hade inget partiellt bortfall. Imputering har genomförts för att korrigera det partiella bortfallet. Imputeringen baseras på svaren hos andra företag och det standardiserade antalet arbetstimmar på
företagen. Resultaten har sedan räknats upp för att motsvara samtliga företag.

Undersökningen har genomförts till följd av krav inom EU på att statistiska undersökningar om sysselsättningen i jordbruket vissa år ska genomföras i samtliga EU-länder.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer urvalsfel, täckningsfel, bortfallsfel, mätfel,
bearbetningsfel och modellfel. Endast modellfelen bedöms kunna ha en
inverkan på statistikens tillförlitlighet som inte är obetydlig.

Urvalsfel förekommer om företagen som valts ut till undersökningen skulle valts ut felaktigt så de utvalda företagen inte är representativa för samtliga
företag.

Övertäckning förekommer inte, medan undertäckning förekommer om
uppdateringen av jordbruksföretag i rampopulationen inte har blivit komplett. Rampopulationen utgörs av LBR. Ramen för 2013 års undersökning består av LBR 2012 kompletterat med information från administrativa register såsom t.ex. Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (IACS).

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i de använda registren eller i
enkätundersökningen är felaktiga. I enkätundersökningen görs kontroller dels av
inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden.

Svarsbortfallet i enkätundersökningen var ungefär 2,5 %. Resultaten har dock räknats upp för att motsvara samtliga företag. Fel från bearbetningsprocessen (skanning, granskning/rättning, imputering och skattningsmetoder) bedöms kunna påverka resultaten för enskilda värden, men sådana värden redovisas inte.

Modellfel förekommer i den grad antagandena om standardiserat arbetsbehov är felaktiga. Partiellt bortfall har imputerats. Imputeringen bygger i stor utsträckning på det standardiserade arbetsbehovet i jordbruket. Se beskrivningen av statistiken för utförligare beskrivning.

Bra att veta

Från och med år 2010 har kriterierna för att ingå i LBR ändrats något (se ovanstående avsnitt ”Definitioner och förklaringar”).

Annan statistik

Uppgifter om jordbruksföretag (efter t.ex. brukningsform och företagarkategori) och jordbruksföretagare (efter ålder och kön) redovisas i det Statistiska meddelandet JO 34 SM 1401 (Företag och företagare i juni 2013) och uppgifter om jordbruksföretagens driftsinriktning redovisas i JO 35 SM 1401 (Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013. Svensk typologi.).

 

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Statistik, samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.