Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 33 SM 0901

Trädgårdsproduktion 2008
The 2008 Horticultural Census
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Trädgårdsföretagen blir större

Både den genomsnittliga frilandsarealen och växthusarealen per företag har ökat varje år undersökningarna har gjorts sedan 1984. Det är följden av att både frilandsarealen och växthusarealen har varit relativt konstant samtidigt som antalet företag har minskat under åren.

Den genomsnittliga frilandsarealen var 7,2 hektar per företag 2008. Sedan 1984 har den genomsnittliga frilandsarealen per företag ökat med 132 %. Den genomsnittliga växthusarealen per företag har sedan 1984 ökat med 70 % och var 3 390 kvm per företag 2008.

Användningen av biobränslen i växthus ökar

Förbrukningen av pellets, briketter, bark, flis och spån har ökat mellan 2005 och 2008. De stod 2005 för 4 % av den totala energiförbrukningen i växthus. De står 2008 för 18 % av den totala energiförbrukningen i växthus.

Eldningsolja stod år 2005 för ca 51 % av energiförbrukningen inom växthusodlingen. Eldningsolja står 2008 för 38 % av den totala energiförbrukningen i växthus. Användningen av eldningsolja har minskat med nästan 50 % mellan 2005 och 2008.

Kryddväxtproduktionen i växthus ökar

Arealen för kryddväxter i växthus har ökat med 47 % mellan 2005 och 2008. Arealen 2008 var 90 730 kvm. Det motsvarar 8 % av den totala odlingsarealen av köksväxter och bär i växthus. Det gör kryddväxter till den tredje största producerade gruppen av ätbara grödor i växthus efter gurka och tomat. Antalet företag var detsamma 2005 och 2008.