Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Vattenbruk 2018

JO 60 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet

Detta omfattar statistiken

Statistikens syfte är att beskriva vattenbrukets produktion, intäkter och sysselsättning. Statistiken efterfrågas och används bland annat av EU:s statistikkontor Eurostat. EU-reglering finns enligt (EG) nr 762/2008. Statistiken utgör ett underlag för skattning av vattenbrukets produktion och i ekonomiska beräkningar. Viktiga användare är även:

-        Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) och OECD.

-        Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

-        Miljödepartementet och Näringsdepartementet.

-        Vattenfall och Vattenbrukarnas riksförbund.

-        Massmedia, allmänheten och vattenbrukets egna organisationer.

Populationen som statistiken för vattenbruk ska belysa utgörs av samtliga odlingar i Sverige som under 2018 bedrev kommersiell odling av fisk, kräftor, musslor, ostron eller alger.

Följande huvudsakliga målvariabler (variabler utifrån vilka statistik tas fram) erhålls genom svaren från enkäten:

-        Aktiv odling. En odling räknas som aktiv om det förekommit produktion till försäljning under referensåret.

-        Produktion i hel färskvikt (kg) av matfisk respektive sättfisk för följande arter: Regnbåge, lax, öring, ål, röding, flodkräftor, musslor, ostron och övrigt.

-        Odlingstekniker (antal och volym, m3) som används: kassar, dammar, bassänger, recirkulerande system och odlingsband för musselodlingar.

-        Försäljningsvärde (kr) för matfisk respektive sättfisk.

-        Sysselsättning: Antal personer och arbetade timmar.

Så görs statistiken

Vattenbruksstatistiken baseras på uppgifter från en enkät som skickades ut under våren 2018 till samtliga vattenbruksföretag i Sverige. Företagen hämtades från Jordbruksverkets centrala vattenbruksregister (CVR) och SCB:s företagsdatabas (FDB). CVR utgörs av företag med länsstyrelsernas tillstånd att bedriva vattenbruk. I FDB gjordes en sökning mot SNI 03210 (fiskodling i saltvatten) och SNI 03220 (fiskodling i sötvatten).

Direktinsamling tillämpades. Ingen alternativ datakälla finns. I CVR finns det i och för sig uppgifter om vad företagen har tillstånd att odla och vilka odlingstekniker som förekommer. Dessa uppgifter används som stöd vid imputeringar och vid mikrogranskning, men kan inte ersätta direktinsamling.

Undersökningen genomförs årligen. Den första kontakten med uppgiftslämnarna är genom utsändning av ett missiv (följebrev). Brevet skickades ut postalt under april 2019 och innehöll inloggningsuppgifter till undersökningen på SCB:s webbplats. Vid ett senare tillfälle gjordes påminnelser postalt, via e-post och telefon. 

Uppgiftslämnarna besvarade undersökningen genom ett webbformulär i SCB:s elektroniska insamlingsverktyg (SIV). Det gick också att besvara frågeformuläret via telefon. Ej svarande påmindes via ett påminnelsebrev som skickas ut ca 1 månad efter första missivet. Vid ett senare tillfälle gjordes påminnelser via telefon.

Objektbortfall imputeras med hjälp av föregående års uppgifter, uppgifter från CVR och uppgifter om omsättning från FDB. Exempel: Om ett bortfallsföretag odlade 1 000 kg regnbåge föregående år och omsättningen har ökat med 20 procent så imputeras 1 000 × 1,20 =1 200 kg regnbåge. Ingen hänsyn tas till om föregående års värde är imputerat eller ej.

För matfisk anger uppgiftslämnarna produktionen i slaktad vikt, d.v.s. vikten av den urtagna fisken i kilogram. Redovisning sker sedan i hel färskvikt genom multiplicera skattad mängd matfisk med faktor 1,18.

De olika målstorheterna i undersökningen skattas genom enkel summering av uppgiftslämnarnas inrapporterade uppgifter samt imputerade uppgifter för bortfallsföretag. I samband med tabelleringen görs en röjandekontroll för att säkerställa att ingen enskilds uppgifter kan utläsas direkt eller indirekt utan dennes samtycke.

Statistikens tillförlitlighet

Det är svårt att göra en sammantagen bedömning av statistikens kvalitet. Det beror främst på att bortfallsandelen är relativt hög. Bortfallskompensation har gjorts med imputering, men den hjälpinformation från register och från fjolårsundersökningen som finns att tillgå för imputeringen är i vissa fall bristfällig. De företag som ingår i undersökningen bedriver olikartad verksamhet, så det finns anledning att misstänka att de ändrar sin produktion mellan åren.

Resultaten har både systematiska och slumpmässiga osäkerheter. Rådet till statistikanvändarna är därför att tolka förändringar mellan enstaka år med försiktighet. Fokus bör snarare ligga på den långsiktiga utvecklingen.

De osäkerhetskällor som bedöms ha störst betydelse i vattenbruksundersökningen är bortfall och mätning. Det finns mått på bortfallets omfattning (andelar), men i övrigt har inga osäkerhetsskattningar gjorts. Inga osäkerhetsintervall har tagits fram.

Mätfel kan uppstå exempelvis då frågeformuläret inte fyllts i som avsett eller då det missförståtts. Det finns uppgiftslämnare som har svårt att lämna exakta siffror över produktion, försäljning och arbetade timmar. Detta medför en osäkerhet. Resultatet fördelat på redovisningsgrupper, exempelvis länsgrupper, bör därför tolkas med viss försiktighet.

Jämförbarheten mellan åren är tillfredsställande, eftersom undersökningens design inte genomgått några större förändringar genom åren. En utökad insamling av uppgifter har dock gjorts sedan år 2000, då sysselsättning samt produktion av sättfisk och sättkräftor tillkom. Vidare utökades ramen 2018 med företag i FDB med SNI 03210 (fiskodling i saltvatten) och SNI 03220 (fiskodling i sötvatten) som inte finns med i CVR. En ökning av produktionen för vissa arter kan därmed delvis förklaras av att rampopulationen utvidgats och undertäckningen därmed minskats.

Mer information om statistikens framställning och kvalitet

Mer information om statistikens framställning och kvalitet ges i dokumenten Statistikens framställning respektive Kvalitetsdeklaration (tidigare Beskrivning av statistiken) som finns tillgängliga på www.jordbruksverket.se/statistik och www.scb.se/JO1201.

 

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Kvalitetsdeklaration och Statistikens framställning.