Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19a. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014. Ekologisk odling

19a. Annual plants harvested green (excluding cereals harvested green). Yield per hectare, crop area and total production in 2014. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

4)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
5)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

10

5,1

..

..

..

Uppsala

4

..

..

130

49,1

..

..

..

Södermanlands

4

..

..

130

71,3

..

..

..

Östergötlands

14

..

..

310

33,6

..

..

..

Jönköpings

12

..

..

880

28,6

..

..

..

Kronobergs

6

..

..

240

18,5

..

..

..

Kalmar

8

..

..

230

6,6

..

..

..

Gotlands

5

..

..

80

61,4

..

..

..

Blekinge

1

..

..

20

8,4

..

..

..

Skåne

5

..

..

150

13,5

..

..

..

Hallands

5

..

..

170

37,3

..

..

..

Västra Götalands

10

..

..

890

23,0

..

..

..

Värmlands

3

..

..

30

13,9

..

..

..

Örebro

3

..

..

100

42,7

..

..

..

Västmanlands

2

..

..

30

13,0

..

..

..

Dalarnas

2

..

..

40

19,6

..

..

..

Gävleborgs

1

..

..

20

4,3

..

..

..

Västernorrlands

2

..

..

50

44,0

..

..

..

Jämtlands

2

..

..

70

49,6

..

..

..

Västerbottens

-

..

..

20

22,7

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4

..

..

40

18,3

..

..

..

Götalands mellanbygder

13

..

..

210

8,3

..

..

..

Götalands norra slättbygder

13

..

..

500

37,2

..

..

..

Svealands slättbygder

16

..

..

360

42,5

..

..

..

Götalands skogsbygder

34

13 050

6,7

2 170

21,0

28 300

13,5

99

Mellersta Sveriges skogsb

6

..

..

170

22,7

..

..

..

Nedre Norrland

4

..

..

110

18,3

..

..

..

Övre Norrland

-

..

..

50

30,9

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

90

10 720

5,3

3 620

21,6

38 800

9,4

63

2013

78

9 530

7,7

2 940

23,4

28 000

11,6

52

2012

59

10 540

11,7

2 730

23,4

28 800

20,0

85

2011

68

9 210

6,2

3 080

25,7

28 400

15,1

71


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Arealer med miljöersättning för ekologisk odling. För 2014 saknas uppgifter om nytillkommen ekologiskt odlad areal.

 3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1501.

 4)  Totalskördarna är något underskattade för 2014 eftersom uppgifter om nytillkommen ekologiskt odlad areal saknas.

 5)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur m.m. då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgift­erna avser den faktiska odlingen