Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Slåttervall och betesvall 2014. Ekologisk odling. Arealfördelning, hektar

24. Temporary grasses and grazings in 2014. Organic farming. Distribution of acreage, hectares

 

Område

Antal undersökta företag 1)

Areal slåt-
ter- och betesvall, hektar
2)

Areal slåtter- vall, hektar

Medel-fel, procent

Areal betes-
vall,
hektar

Medel-fel, procent

Areal ej utnyttjad vall,
hektar

Medel-fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

12

6 860

..

..

..

..

..

..

Uppsala

20

11 280

7 790

11,6

2 350

28,8

1 140

74,4

Södermanlands

19

12 290

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

38

21 500

20 380

1,4

1 120

25,5

0

..

Jönköpings

22

12 340

9 990

5,8

2 350

24,5

0

..

Kronobergs

7

5 130

..

..

..

..

..

..

Kalmar

17

8 970

..

..

..

..

..

..

Gotlands

11

6 990

..

..

..

..

..

..

Blekinge

3

1 640

..

..

..

..

..

..

Skåne

37

11 790

9 680

5,1

2 110

23,2

0

..

Hallands

21

5 620

5 030

5,8

600

48,7

0

..

Västra Götalands

77

53 450

39 350

4,1

12 720

11,8

1 370

52,1

Värmlands

36

20 470

16 690

3,0

3 530

13,6

240

67,0

Örebro

23

9 930

7 880

6,3

2 000

24,8

50

99,4

Västmanlands

8

5 700

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

11

9 670

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

14

12 150

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

12

8 260

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

27

10 960

10 020

2,5

750

26,1

190

98,1

Västerbottens

11

5 810

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

9

2 520

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

28

3 500

2 660

6,4

840

20,3

0

..

Götalands mellanbygder

31

17 630

14 920

4,0

2 620

22,3

90

96,7

Götalands n:a slättbygder

63

37 750

32 210

3,0

5 530

17,6

10

100,1

Svealands slättbygder

87

51 210

41 040

3,4

8 470

13,6

1 700

56,2

Götalands skogsbygder

96

60 980

48 850

3,1

11 340

12,9

800

61,0

Mell Sveriges skogsbygd

54

31 410

26 230

2,5

4 620

12,0

560

55,0

Nedre Norrland

48

30 940

27 330

2,1

3 360

15,4

250

99,6

Övre Norrland

28

9 910

8 820

3,0

1 100

23,8

0

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

435

243 330

202 000

1,2

37 950

6,1

3 390

33,0

2013

438

255 680

211 000

1,2

38 930

6,0

2 380

28,5

2012

424

252 880

199 940

1,3

45 630

5,5

3 450

30,7

2011

430

263 770

208 330

1,3

47 960

5,4

4 930

25,9


 

Anm. Arealerna har beräknats genom att i undersökningen för ekologisk vall skatta andelen slåttervall, betesvall respektive ej utnyttjad vall. Dessa andelar har därefter applicerats på den totala slåtter- och betesvallsarealen med miljöersättning för ekologisk odling.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Arealer med miljöersättning för ekologisk odling. För 2014 saknas uppgifter om nytillkommen ekologiskt odlad areal.