Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 14 SM 1901

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018
Production of organic and non-organic farming 2018 Cereals, dried pulses, oilseed crops, table potatoes and temporary grasses
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Statistikens framställning(PDF)

I korta drag

Totalskörden av ekologiskt odlad spannmål 38 % mindre än 2017

Den totala spannmålsskörden från ekologiskt odlade arealer uppgick under 2018 till 241 200 ton. Den är 38 % mindre än förra året och 23 % mindre än genom­snittet för de senaste fem åren. Torkan och värmen under 2018 drog ner skörde­nivåerna för alla grödor. Hektarskördarna av ekologiskt odlat höstvete och vår­vete var på riksnivå 30 respektive 34 % lägre än förra året. För vårkorn och havre var minskningarna 30 respektive 40 %.

Hektarskörden av ekologiskt odlade åkerbönor 59 % lägre än fjolårsnivån

Uppemot 38 % av arealen åkerbönor för tröskning odlades ekologiskt 2018 och totalskörden från den ekologiskt odlade arealen blev 11 600 ton, vilket är 64 % mindre än under 2017. Hektarskörden minskade med 59 %. Den totala skörden av ärter från ekologisk odling uppgick till 6 400 ton under 2018, vilket är 19 % mindre än under året före.

Nästan halverad hektarskörd av ekologisk höstraps

Hektarskörden av ekologiskt odlad höstraps blev 45 % lägre än föregående års nivå. Totalskörden av ekologiskt odlad raps och rybs uppgick till 10 400 ton, varav 9 400 ton utgjordes av höstraps.

Ekologiska matpotatisskörden i nivå med 2017

Totalskörden för matpotatis från arealer med ekologisk odling beräknas för riket till 35 200 ton, vilket är i nivå med 2017 års resultat men 41 % mer än genom­snittet för de senaste fem åren. De senaste åren har den ekologiska matpotatis­produktionens andel av rikets totala skörd ökat och svarade för nästan 8 % av den totala skörden år 2018. Störst omfattning hade odlingen Västra Götalands och Skåne län. Drygt 11 % av matpotatisarealen i landet odlades ekologiskt under 2018.

Hektarskörden av ekologisk slåttervall 25 % lägre

Hektarskörden av ekologiskt odlad slåttervall minskade med 25 % jämfört med 2017. Störst var minskningen i Hallands län där hektarskörden minskade med 43 %. I Skåne och Jönköpings län minskade hektarskördarna med 33–34 %. Av den totala arealen slåtter- och betesvall odlades 25 % ekologiskt.