Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 15 SM 0401

Normskördar för skördeområden, län och riket 2004
Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2004

pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

 


 

I korta drag

Sedan 1961 har SCB årligen beräknat normskördar för de viktigaste grödorna. Resultat redovisas för: höstvete, vårvete, höstråg, vårkorn, havre, matpotatis, potatis för stärkelse, höstraps, vårraps, höstrybs, vårrybs och sockerbetor. Syftet med normskördeberäkningarna är att visa den skörd som man kan förvänta sig under normala väderbetingelser.

Normskördar beräknas för skördeområden (SKO), län, produktionsområden och hela riket. För varje område och gröda beräknas en normskörd, förutsatt att grödan odlas i nämnvärd omfattning. Beräkningarna sker enligt en enhetlig modell för samtliga grödor och områdesindelningar. Normskörden i ett område utgörs av medeltalet av hektarskördarna enligt skördeskattningarna (leveransuppgifter för sockerbetor) under de senaste 15 åren före det aktuella normskördeåret plus en beräknad skördeförändring från 15-årsperiodens mitt till och med det aktuella skördeåret.

I detta statistiska meddelande (SM) redovisas 2004 års normskördar. Uppgif­terna redovisas i tabellform och för vissa grödor även översiktligt i kartform.