Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 15 SM 0701

Normskördar för skördeområden, län och riket 2007
Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2007
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Fler grödor med uppgift om normskörd

Sedan 1961 har SCB årligen beräknat normskördar för de vanligaste spannmåls- och oljeväxtgrödorna samt för potatis och sockerbetor. Från och med 2007 redovisas även normskördar för höstkorn, rågvete, blandsäd, ärter och oljelin. Syftet med normskördeberäkningarna är att visa den skörd som man kan förvänta sig under normala väderbetingelser.

Normskördar beräknas för skördeområden (SKO), län, produktionsområden och hela riket. För varje område och gröda beräknas en normskörd, förutsatt att grödan odlas i nämnvärd omfattning. Beräkningarna sker enligt två olika modeller beroende på antal år grödan ingått i underlaget för skördestatistiken. Då tillräckligt underlag finns används en regressionsmodell, i övrigt används en medelvärdesmodell.

Andelen ekologisk odling påverkar normskörden

Under senare år har ekologisk odling blivit allt mera utbredd. Normskördarna baseras på underlag från skördeundersökningarna där både konventionella och ekologiska gårdar ingår. Den ekologiska odlingens omfattning är dock inte jämt fördelad mellan olika delar av landet. Eftersom den ekologiska odlingen normalt ger lägre skörd per hektar än den konventionella måste andelen ekologisk odling för respektive gröda och område tas i beaktande när normskördarna analyseras.