Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 5
Mindre än 0,5

Less than 5
Less than 0.5

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available or too unreliable to be presented

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable