Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 19 SM 0802

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2008
Preliminära uppgifter för län och riket
Production of cereals, dried pulses and oilseeds in 2008 Preliminary results for counties and the whole country
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Spannmålsskörden bara något större än förra året trots ökade arealer

Den totala skörden av spannmål beräknas uppgå till drygt 5,2 miljoner ton under 2008. Den är fyra procent högre än genomsnittet för de fem senaste åren och tre procent högre än 2007 års spannmålsskörd. Den totala odlade spannmålsarealen ökade med tio procent jämfört med föregående år, men skördenivåerna för de vårsådda spannmålsgrödorna har varit något lägre än 2007. Det gäller för flertalet av länen och även i de stora jordbrukslänen Skåne och Västra Götalands län.

Hög skörd per hektar av råg och rågvete

De höstsådda grödorna har överlag gett bra skördenivåer per hektar. Både råg och rågvete uppvisar på riksnivå de högsta avkastningsnivåerna som har uppmätts. Särskilt i Skåne län har dessa två grödor gett ovanligt bra skörd per hektar i år. Även flera andra län, exempelvis Östergötlands och Örebro län, hade höga skördenivåer för råg och rågvete jämfört med tidigare år.

Torr sommar och regn i samband med skörden

Vårsådden kunde genomföras i normal tid. Den torra väderleken under vår och försommar orsakade en del etableringsproblem och fortsatt torka under sommaren hämmade de vårsådda grödorna på vissa håll. Allt för mycket regn i augusti och september medförde att skörden blev utdragen och ledde även till försämrad kvalitet på brödsädesgrödorna, främst i Mellansverige. Mycket av det som skulle ha blivit brödspannmål har fått säljas som foderspannmål. Kvalitetsproblemen leder till låga priser och enskilda lantbrukare har drabbats hårt även om skörden oftast har kunnat bärgas.