Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 19 SM 0302

Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003
Preliminära uppgifter för län och riket
Yield of cereal crops, peas and oilseed crops in 2003 Preliminary data for counties and the whole country
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Lågt skördeutbyte av höstsådda grödorna

Skördeutfallet per hektar har varit lägre än normalt för de höstsådda grödorna, särskilt för höstvete. Det gäller framförallt i norra Götaland och i Svealand. Skåne har fått hektarskördar som ligger i nivå med femårsgenomsnittet för de höstsådda grödorna.

De vårsådda grödorna grödorna har gett bättre resultat. Vårkorn och havre gav höga hektarskördar i flertalet av länen. Det finns dock undantag, t.ex. hade Hallands län problem med för mycket regn i samband med vårsådden och där har vårkorn och havre gett låg avkastning per hektar.

Den totala skörden av spannmål är normal

Den totala skörden av spannmål beräknas till 5,3 miljoner ton. Det motsvarar ungefär genomsnittet för de fem senaste åren. Hektarskördarna är förhållandevis låga men spannmålsarealerna har ökat med drygt 2 procent jämfört med i fjol.

Bra skördeväder

Tröskningen kom igång tidigt och kunde genomföras under gynnsam väderlek. Det torra höstvädret underlättade skördearbetet och medförde låg andel obärgad areal av spannmål, preliminärt 0,4 procent av arealen.