Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 19 SM 0401

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004
Preliminära uppgifter för riket
Yield of cereal crops, dried pulses and oilseed crops in 2004 Preliminary data for the whole country

pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

 


 

I korta drag

Totalskörden av spannmål i stort sett normal

Den totala skörden av spannmål blir 5,5 miljoner ton i år, det visar en preliminär beräkning som baseras på intervjuer med 1 000 lantbrukare. Jämfört med 2003 är årets totalskörd omkring tre procent större. För de flesta spannmålsgrödorna är skörden per hektar något högre än ifjol, men det finns också en del obärgade area­ler som drar ner den genomsnittliga skördenivån, särskilt för vårkorn och havre.

Största totalskörden av raps och rybs på mer än tio år

För raps och rybs har skördeutbytet per hektar varit ovanligt bra under 2004, cirka 15 procent högre än genomsnittet för de fem senaste åren och de högsta avkastningsnivåerna som uppmätts. Det gäller både för de höstsådda och de vårsådda raps- och rybsgrödorna. Nya sorter som klarar övervintringen bättre i Mellansverige har introducerats under de senaste åren. Detta kan tillsammans med i övrigt gynnsamma förhållanden för övervintring och tidig tillväxt vara några av förklaringarna till de höga hektarskördarna för raps och rybs.

Den totala skörden av raps och rybs har beräknats till 233 000 ton, den största sedan 1993. Totalskörden är hela 80 procent större än förra året och runt 70 procent större än genomsnittet för de fem senaste åren.

Under 2004 var odlingen av raps och rybs den största sen 1995. Det är fram­förallt arealen med de höstsådda raps- och rybsgrödorna som ökat. De höstsådda grödorna ger generellt högre skörd per hektar än de vårsådda. Relativt höga priser under 2003 och bra förutsättningar för höstsådd har bidragit till det ökade intresset för oljeväxtodling.

Uppgifter om skörd av åkerbönor för första gången

Ärter och åkerbönor är de två vanligaste grödorna som ingår i begreppet trindsäd. Med trindsäd menas baljväxter som odlas för frönas skull till mogen skörd. Namnet trindsäd kommer av de runda, uppsvällda fröna.

Åkerbönor har under senare år börjat odlas alltmer och arealen uppgår nu till drygt 5 000 hektar. Odling av åkerbönor är vanligt förekommande inom den ekologiska odlingen eftersom grödan liksom andra baljväxter bidrar till försörj­ningen av växtnäringsämnet kväve. Under 2004 ingår åkerbönor i skördestatistiken för första gången. Den totala skörden av åkerbönor beräknas bli cirka 12 000 ton. Den totala skörden av ärter har beräknats till cirka 86 000 ton.