Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004

JO 19 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Statistiken med kommentarer

 

I detta statistiska meddelande redovisas preliminära uppgifter på riksnivå om 2004 års skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter. Resultaten baseras på en rikstäckande intervjuundersökning där cirka 1 000 lantbrukare tillfrågats om skördeutfallet. Motsvarande preliminära uppgifter för län och produktions­områden kommer att publiceras i mitten av december. Resultaten baseras då på uppgifter från cirka 4 350 lantbrukare. Definitiva resultat för 2004 kommer att redovisas under våren 2005. Under våren 2005 redovisas också resultat avse­ende ekologisk och konventionell skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter.

Spannmålskvantiteterna redovisas numera vid 14 procents vattenhalt

Från och med 2004 ändras standardvattenhalten för redovisning av skördeupp­gifter för spannmål från 15 till 14 procent. Detta har varit ett önskemål från flera av statistikanvändarna.

Totalskördarna jämfört med genomsnitten för de fem senaste åren

I tablå 1 redovisas preliminära totalskördar för de grödor som ingår i undersök­ningen. Medelfelet är ett mått på de beräknade resultatens osäkerhet - ju högre medelfel desto osäkrare uppgift. Se vidare under "Statistikens tillförlitlighet".

I tablån redovisas även den procentuella skillnaden mellan 2004 års totalskördar och motsvarande genomsnitt för de fem senaste åren. De stora procentuella skillnaderna för havre och rågvete beror i första hand på att den odlade arealen har minskat respektive ökat.

 

 

Tablå 1. Totalskördar 2004. Preliminära uppgifter för riket

 

 

 

Hektarskördarna jämfört med genomsnitten för de fem senaste åren och normskördarna

I tablå 2 redovisas preliminära hektarskördar för 2004, samt femårsgenomsnitt och normskörd för de aktuella grödorna. Normskördarna är beräknade utifrån en tidsserie av tidigare års hektarskördar och en trendfaktor. Se vidare under "Bra att veta". Högt medelfel innebär att uppgiften är osäker.

 

Tablå 2. Hektarskördar 2004. Preliminära uppgifter för riket

 

 

Totalskörden av spannmål i stort sett normal

Totalt för riket beräknas spannmålsskörden preliminärt till 5,5 miljoner ton. Det är tre procent mer än totalskörden för 2003 och tre procent mer än genomsnittet för de fem senaste åren.

Arealerna med spannmål har minskat med en procent sedan 2003, men det upp­vägs av att hektaravkastningen för flera av spannmålsgrödorna är något högre än förra året. I diagram 1 redovisas hur den totala spannmålsskörden har varie­rat under de senaste tio åren. Observera att diagrammen för spannmål och raps/rybs har olika skalor, se diagram 2.

Totalskörden av höstvete uppgår till cirka 2,2 miljoner ton vilket motsvarar 38 procent av den totala spannmålsskörden. Arealen höstvete var stor och gynnsamma förhållanden för övervintring gjorde att i stort sett inga arealer behövde köras upp under våren.

Totalskörden av blandsäd beräknas bli cirka 106 000 ton. De redovisade skörde­uppgifterna för blandsäd innefattar stråsädesblandningar och stråsäd/baljväxt­blandningar. Arealer som skördats som grönfoder har frånräknats.

Hektarskörden av höstvete beräknas vara i nivå med femårsgenomsnittet och med normskörden. Hektarskörden av vårvete beräknas vara något lägre än femårsgenomsnitt och normskörd.

Hektarskördarna av vårkorn och havre är i nivå med förra årets hektarskördar och är även nära normskörden för dessa grödor. Jämfört med femårsgenom­snittet är årets avkastning för vårkorn och havre cirka 5 procent högre.

Ärter och åkerbönor

Den totala ärtskörden blir uppemot 86 000 ton enligt denna preliminära beräkning. Skörden per hektar beräknas vara i nivå med förra årets hektarskörd och 11 procent högre än femårsgenomsnittet.

Den nya grödan åkerbönor uppvisar en totalskörd på nästan 12 000 ton och en hektarskörd på cirka 2 200 kilo per hektar.

Största totalskörden av raps och rybs sedan 1993

Totalskörden av raps och rybs beräknas bli cirka 233 000 ton. Det är 80 procent mer än förra året, drygt 70 procent mer än genomsnittet för de fem senaste åren och den största totalskörden sedan 1993. Den kraftiga ökningen är en följd av både ökad odling och ovanligt höga skördar per hektar.

I diagram 2 redovisas hur den totala raps- och rybsskörden har varierat under de senaste tio åren. Observera att diagrammen för spannmål och raps/rybs har olika skalor.

Hektarskörden av höstraps är runt 20 procent högre än året innan och 15 procent högre än femårsgenomsnittet. Vårraps och vårrybs visar också hektarskördar som är betydligt högre än förra årets skörd, femårsgenomsnitt och även norm­skörd. För samtliga raps- och rybsgrödor är 2004 års avkastning per hektar den största som har uppmätts.

Den totala skörden av oljelin beräknas till cirka 11 000 ton. Avkastningen per hektar är liksom 2002 och 2003 hög jämfört med hur skördenivån var under åren dessförinnan. Det har rapporterats om svårigheter med tröskningen av en del linfält på grund av för mycket regn. Preliminärt beräknas uppemot 10 procent av linarealen förbli oskördad.

Mera obärgade arealer under 2004 jämfört med 2003

Det finns en del arealer som inte har kunnat skördats under hösten 2004. Preliminärt beräknas cirka 2 procent av spannmålsarealen vara obärgad. Av ärtarealen beräknas runt 6-7 procent av arealen vara obärgad och av raps- och rybsarealen beräknas preliminärt omkring 1 procent av arealen vara obärgad.

Kommentarer till tabellerna

Dessa preliminära resultat redovisas endast på riksnivå. I tabellerna redovisas antal företag som varit underlag för beräkningarna, bärgad skörd per hektar, medelfel för hektarskörd, grödareal, total skörd samt medelfel för den totala skörden. För jämförelse med tidigare år redovisas också definitiva resultat för de närmast föregående åren. Förekomst av obärgade arealer gör att hektarskörd och totalskörd blir lägre för den aktuella grödan.

Medelfelet är ett mått på den beräknade skördens osäkerhet. Ju högre medelfelet är desto mer osäker är den aktuella uppgiften. Denna preliminära beräkning för år 2004 baseras på ett mindre antal intervjuer än de definitiva resultaten för åren 1999-2003. Som en följd är medelfelen för uppgifterna avseende 2004 ofta högre än medelfelen för motsvarande uppgifter gällande 1999-2003. Se vidare under rubriken "Statistikens tillförlitlighet".

För att undvika redovisning av alltför osäkra resultat krävs att redovisad hektar­skörd grundar sig på minst 20 företag. Vid färre företag eller då resultatet av andra skäl är för osäkert för att anges ersätts skördeuppgiften i tabel­len med två prickar (..).

Grödarealerna baseras på den preliminära statistiken om åkerarealens använd­ning som publicerades i april (JO 10 SM 0402) och som grundar sig på upp­gifter från Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd. De grödarealer som redovisas i detta statistiska meddelande har dock minskats med arealer skördade som grönfoder. Se vidare under avsnittet "Så görs statistiken".