Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004

JO 19 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

 

Gerda Ländell, SCB, tfn 019-17 68 07,
gerda.landell@scb.se

Olle Funcke, SCB, tfn 019-17 60 51,
olle.funcke@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834 Serie JO - Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 14 december 2004.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.