Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 19 SM 0601

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2006
Preliminära uppgifter för riket
Production of cereal crops, dried pulses and oilseed crops in 2006 Preliminary data for the whole country
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Årets spannmålsskörd blev den lägsta på 14 år

Den totala skörden av spannmål beräknas uppgå till 4,2 miljoner ton under 2006. Det är 17 procent lägre än 2005 och hela 22 procent lägre än genomsnittet för de fem senaste åren. Skördeminskningen beror både på att spannmålsarealen har minskat och på lägre skörd per hektar. Det låga skördeutbytet är till stor del en effekt av den torra sommaren. Den minskade spannmålsodlingen bedöms främst bero på EU:s jordbruksreform som infördes förra året. Årets spannmålsskörd är den lägsta sedan 1992, då det var ett extremt torrår.

Totalskörden av raps och rybs större än förra året

Den totala skörden av raps och rybs beräknas för 2006 till 221 000 ton, en ökning med 12 procent jämfört med 2005 och 35 procent över de senaste fem årens genomsnitt. Ökningen beror på att det odlas mer av framförallt höstraps.

Skörden av trindsäd minskade

Totalskörden av ärter beräknas preliminärt till 53 000 ton, vilket är nästan 20 procent mindre än 2005 och en direkt följd av att ärtodlingen minskat med lika många procent. Totalskörden av åkerbönor beräknas till cirka 13 000 ton.

Vädret har varit ogynnsamt på flera sätt

En kall vårvinter ledde till försenat vårbruk och sommarvädret blev sedan alltför torrt och varmt. Särskilt i de södra och sydöstra delarna av landet har sommaren varit rekordvarm och mycket torr. I augusti kom det på många håll våldsamma regn som fördröjde och försvårade skördearbetet.