Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 19 SM 0702

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2007
Preliminära uppgifter för län och riket
Production of cereals, dried pulses and oilseeds in 2007 Preliminary data for counties and the whole country
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Större spannmålsskörd än förra året

Den totala skörden av spannmål beräknas uppgå till 5,06 miljoner ton under 2007. Den är i nivå med genomsnittet för de fem senaste åren och 23 procent större än 2006 års mycket låga spannmålsskörd. Alla spannmålsgrödorna har i år gett högre skörd per hektar än 2006 då skördenivåerna var ovanligt låga. Odlingen av spannmål har under senare år visat en nedåtgående trend, men arealen ökade i år med två procent jämfört med 2006.

Hög skörd per hektar - särskilt av råg och av havre

Höstråg har gett hög avkastning framförallt i de mellersta delarna av landet. Exempel på län med höga rågskördar är Uppsala, Södermanlands och Örebro län. I det stora havrelänet Västra Götalands län var hektarskörden av havre 14 procent högre än femårsgenomsnittet. Där finns mer än en tredjedel av den svenska havrearealen.

Grödorna utvecklades väl i det svala sommarvädret

Vårsådden kunde genomföras ovanligt tidigt. Grödorna hämmades en del under den torra försommaren men utvecklades sedan väl i det svala och regniga julivädret. Lokalt orsakade dock alltför stora regnmängder problem med översvämningar och liggsäd. Tröskningen kom igång tidigt och kunde oftast utföras under gynnsam väderlek.

Mer obärgat än normalt i Kronobergs län

Mycket regn runt midsommar och därefter ställde till problem på vissa håll i södra och sydvästra Sverige. Vatten blev stående kvar i fälten och orsakade skador på grödorna. Större arealer än normalt har lämnats oskördade framförallt i Kronobergs län. Där är mer än nio procent av spannmålsarealen obärgad.